ผู้ผ่านการประเมินรับรองสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ ผู้สอนภาษาต่างประเทศและล่ามแปล (อาชีพผู้สอนภาษาจีน) Occupational Standards for Chinese Language Teachers of Thailand

นางสาวอภิรดี เกรียงวัฒนพงษ์

นางสาวอภิรดี เกรียงวัฒนพงษ์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นางสาววริฏฐา เทพนิมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

นายภาณุวัฒน์ น้อยฉิม

โรงเรียนหนองฉาง

นางสาวฐิติวัลคุ์ ตระกูลธรรม

นางสาวฐิติวัลคุ์ ตระกูลธรรม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นางสาวกฤติยาภรณ์ วังขวา

นางสาวกฤติยาภรณ์ วังขวา

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

นางสาวเพลินพิศ กุสาวดี

นางสาวเพลินพิศ กุสาวดี

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

นางสาวจีราภรณ์ ใจหลัก

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นางสาวกานต์ธิดา โคตรบรรเทา

นางสาวกานต์ธิดา โคตรบรรเทา

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

นายนฤเบศร์ แก้วเมือง

นายนฤเบศร์ แก้วเมือง

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

นางสาวทัศนา จำรัสศรี

นางสาวทัศนา จำรัสศรี

ภาษาจีน By เหล่าซือโบ

นางสาววิภากร ธรรมสุรีย์

โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

นางสาวศิริรัตน์ สุพันท้าว

นางสาวศิริรัตน์ สุพันท้าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพานิชยการ

นางสาวจิราพร แซ่ฟ้า

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

นางสาวอภัสรัฐ วรนุช

โรงเรียนสอนภาษาภูเก็ตคันทรีโฮม

นายพรเพิ่ม เลิศวิทยาวิวัฒน์

นายพรเพิ่ม เลิศวิทยาวิวัฒน์

โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

นางสาวภัทรภร วาณิชธนากุล

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

นางสาวสุภาวดี ชากระโทก

นางสาวสุภาวดี ชากระโทก

วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

นายสิทธิชัย อุบล

นายสิทธิชัย อุบล

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นางสาวรพีพรรณ อิทธิสาร

นางสาวรพีพรรณ อิทธิสาร

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

นางสาวตีรณา ศิรประภาพงศ์

นางสาวตีรณา ศิรประภาพงศ์

Baptist Student Center

นางฉันทณียา ผัง

นางสาวอรุณี ตันติมูรธา

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์

นางสาวจีระรัตน์ โพธิ์กระจ่าง

นางสาวจีระรัตน์ โพธิ์กระจ่าง

มหาวิทยาลัยเกริก

นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ

นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์วิเศษ

โรงเรียนขนอมพิทยา

นางสาวอรุณี ตันติมูรธา

นางสาวอรุณี ตันติมูรธา

โรงเรียนสีวลี

นางสาวฐิติยา คำแดง

นางสาวฐิติยา คำแดง

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

นายชนาธิป ประสาร

นายชนาธิป ประสาร

โรงเรียนตราษตระการคุณ

นางสาวปรียารัตน์ ขันทะสอน

นางสาวปรียารัตน์ ขันทะสอน

โรงเรียนสา

นางสาววนิดา ทองสีนุช

นางสาววนิดา ทองสีนุช

โรงเรียนตันติวัตร

นางสาวอังคณา ฮั่นตระกูล

นางสาวอังคณา ฮั่นตระกูล

โรงเรียนพิริยาลัย

นายธนพัฒน์ คำหวล

นายธนพัฒน์ คำหวล

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นางสาวพิร์จรัลยา สอนลา

นางสาวพิร์จรัลยา สอนลา

โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

นางสาวธัญธิตา เมฆลัย

นางสาวธัญธิตา เมฆลัย

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒

นางสาวอรรัชช์ ฟุ้งเกียรติ

นางสาวอรรัชช์ ฟุ้งเกียรติ

โรงเรียนจิตรลดา

นางสาวนารีรัตน์ จิตต์ใจฉ่ำ

นางสาวนารีรัตน์ จิตต์ใจฉ่ำ

โรงเรียนนครไทย

นางสาวแพรวพรรณ จำปาเงิน

นางสาวแพรวพรรณ จำปาเงิน

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นายจักรกฤษณ์ เมืองใจ

นายจักรกฤษณ์ เมืองใจ

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นายพัชรพล อนุรักษ์ชีวิน

นายพัชรพล อนุรักษ์ชีวิน

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวดารารัตน์ น่วมวงศ์

นางสาวดารารัตน์ น่วมวงศ์

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวสุรีย์นิภา วงษ์สุตา

นางสาวสุรีย์นิภา วงษ์สุตา

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวกมลวรรณ อ้ายจุ้ม

นางสาวกมลวรรณ อ้ายจุ้ม

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวกมลมาศ เพ็ญพัธนกุล

นางสาวกมลมาศ เพ็ญพัธนกุล

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวม่านไท นิ่มน้อย

นางสาวม่านไท นิ่มน้อย

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวนฐรัญชน์ เชื้อเมืองพาน

นางสาวนฐรัญชน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

นายเกรียงไกร แสงทอง

นายเกรียงไกร แสงทอง

บริษัท คิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรี

นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์

นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

นางสาวราชาวดี จันทร์ทอง

นางสาวราชาวดี จันทร์ทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวรัฐพร ศิริพันธุ์

นางสาวรัฐพร ศิริพันธุ์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นางสาวมณฑิรา กิ้มเส้ง

นางสาวมณฑิรา กิ้มเส้ง

โรงเรียนปทุมราชวงศา

นายพงศธร กิตตโชติวรกุล

นายพงศธร กิตตโชติวรกุล

โรงเรียนตันตรารักษ์

นายชิตพงษ์ โสธิกุล

นายชิตพงษ์ โสธิกุล

โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์

นายปรัชญา แสงทอง

นายปรัชญา แสงทอง

โรงเรียนโคราชวิทยา

นางสาวพิมพ์ผกา โรจน์พิบูลสถิตย์

นางสาวพิมพ์ผกา โรจน์พิบูลสถิตย์

โรงเรียนป้วยฮั้ว

นายวุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล

นายวุฒิชัย อภิสวัสดิ์มงคล

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

นางพรรณทิพย์ หลี่พานิช

นางพรรณทิพย์ หลี่พานิช

โรงเรียนปัว

นางสาวณัฐชรัตน์ ตันพิพัฒนกิจ

นางสาวณัฐชรัตน์ ตันพิพัฒนกิจ

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นายณัฐพล มีเงิน

นายณัฐพล มีเงิน

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวทินมณี ยอดมหาวรรณ

นางสาวทินมณี ยอดมหาวรรณ

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวพนิตพรรณ ทองวิวัฒน์ธนา

นางสาวพนิตพรรณ ทองวิวัฒน์ธนา

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวพจมาศ แสนยาเจริญกุล

นางสาวพจมาศ แสนยาเจริญกุล

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

นางสาวพาลาภ แซ่จาง

นางสาวพาลาภ แซ่จาง

โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save