โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU JTC และพันธมิตรทางการศึกษา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3

โครงการประกวดแข่งขัน-MOU-JTC-ครั้งที่3

หลักการเหตุผล

การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ ไห่ หยาง และสถาบันการศึกษาจาก ทั่วประเทศไทยกว่า 100 สถาบันจากทุกระบบการศึกษา ได้ร่วมกันกำหนดแผนงานการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมต่อยอดทักษะและความสามารถของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU JTC และพันธมิตรทางการศึกษาขึ้น ซึ่งคลอบคลุมสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับการศึกษา

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

 1. เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
 3. เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีในการแสดงออกถึงการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การใช้จริง
 4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งในและต่างประเทศ
 5. เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนและผู้เรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ส่งเสริมกระตุ้นการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 2. ส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
 3. เป็นเวทีในการแสดงออกถึงการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การใช้จริง
 4. เกิดภาคีเครือข่ายทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งในและต่างประเทศ
 5. เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนและผู้เรียน

แผนงบประมาณดำเนินการ (ย2ก2ง6)

ลำดับ
รายการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
1งบประมาณการดำเนินการ20,000 บาทการแข่งขัน 6 ระดับ แบ่งเป็นประถมศึกษาตอนปลาย /มัธยมศึกษาต้น-ปลาย/ปวช./ปวส./อุดมศึกษา
2งบประมารณเอกสาร และการประสานงาน การจัดส่งเอกสาร10,000 บาท
รวม30,000 บาท

หมายเหตุ: โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ประเทศไทย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

หน่วยงาน(หลัก)จัดกิจกรรมโครงการ

 • โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง
 • สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยงาน(ร่วม)จัดกิจกรรมโครงการ

 • Capital Medical University
 • Capital Normal University
 • China University of Petroleum (East China)
 • Tianjin University of Finance and Economics
 • Zhejiang Ocean University
 • Zhejiang University of Finance and Economics
 • สถาบันการศึกษาในเครือข่าย

ขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง / สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย
 • รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมตลอดโครงการฯ
 • รับผิดชอบออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ/เกียรติบัตร
 • รับผิดชอบเป็นหน่วยรับสมัคร ประสานงาน และตรวจสอบข้อมูลรายการแข่งขันทุกประเภท

หน่วยงานร่วมจัด

 1. อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สถาบัน/หน่วยงาน
 2. ร่วมวางแผนในการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันในทุกประเภทและระดับการแข่งขัน
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่องทาง และเครือข่ายของหน่วยงานด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ
 4. สนับสนุนคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการแข่งขัน
 5. สนับสนุนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการดำเนินการต่าง ๆ กรณีที่มีผู้เข้าแข่งมีจำนวนมาก

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ ดำเนินการจัดทำโครงการฯ
  2. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ ดำเนินการสรรหาหน่วยงานความร่วมมือ
  3. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ สรุปหน่วยงานความร่วมมือจัดกิจกรรม
  4. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ นัดหมายประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฯ
  5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ ร่วมกับหน่วยงานร่วมจัดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ
  6. รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน
  7. ดำเนินการแข่งขัน Online
  8. สรุปผลการแข่งขัน มอบรางวัล

วันเวลาการแข่งขัน

 • สมัครและส่งผลงาน 1 – 15 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก และแจ้งกติกาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 22 มิถุนายน 2567
 • วันเวลาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
** ประกาศผลการคัดเลือกผ่านช่องทาง Line กลุ่มการแข่งขัน และ Facebook / เว็ปไซต์ของทางโรงเรียน

การแบ่งระดับของการแข่งขัน

แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
 1. ระดับประถมศึกษา
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (1-3)
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (4-6)
 4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 6. ระดับอุดมศึกษา

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

500-1,000 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแข่งขัน

นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สังกัดรัฐและเอกชน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา ครอบคลุมผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาในระบบการศึกษา (สังกัด สช. อปท. สพฐ. สอศ. และอว.) การศึกษานอกระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU JTC และพันธมิตรทางการศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาตามระดับชั้นที่ลงประกวดแข่งขัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนภาษาจีนจากสถานศึกษาที่ตนเองสังกัด
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในแต่ละประเภทการแข่งขัน
 4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภทต้องเป็นไปตามที่กำหนดตามรายการการแข่งขัน
 5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่ถือสัญชาติจีน / หรือไม่มีภาษาจีนเป็นภาษาแม่
 6. สถานศึกษา/อาจารย์ต้องรับรองสถานะภาพของนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าประกวดแข่งขันโดยถือข้อมูลปัจจุบัน ณ วันสมัครเข้าแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน

คุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าแข่งขัน
 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาตามระดับชั้นที่ลงประกวดแข่งขัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนภาษาจีนจากสถานศึกษาที่ตนเองสังกัด
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในแต่ละประเภทการแข่งขันทุกประการ
 4. จำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท กำหนดตามรายการการแข่งขัน
 5. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่ถือสัญชาติจีน / หรือไม่มีภาษาจีนเป็นภาษาแม่

รางวัลการแข่งขัน

รางวัล ระดับเหรียญทอง : ระดับคะแนน 80 – 100

 • ระดับเหรียญทอง อันดับ 1 ได้รับ โล่รางวัล + เกียรติบัตร

 • ระดับเหรียญทอง อันดับ 2ได้รับ โล่รางวัล + เกียรติบัตร

 • ระดับเหรียญทอง อันดับ 3ได้รับ โล่รางวัล + เกียรติบัตร

 • ระดับเหรียญทอง อันดับ 4ได้รับ โล่รางวัล + เกียรติบัตร

 • ระดับเหรียญทอง อันดับ 5ได้รับ โล่รางวัล + เกียรติบัตร

 • ระดับเหรียญทอง อันดับที่ 6 เป็นต้นไปได้รับ เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

 • รางวัล ระดับเหรียญเงิน : ระดับคะแนน 70 - 79ได้รับ เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
 • รางวัล ระดับเหรียญทองแดง : ระดับคะแนน 60 - 69ได้รับ เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save