โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU และ JTC

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรม

หลักการเหตุผล

การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ ไห่ หยาง และสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศไทยกว่า 50 สถาบัน ได้ร่วมกันกำหนดแผนงานการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมต่อยอดทักษะและความสามารถของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU และ JTC ขึ้น ซึ่งคลอบคลุมสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
 3. เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีในการแสดงออกถึงการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การใช้จริง
 4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งในและต่างประเทศ
 5. เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนและผู้เรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ส่งเสริมกระตุ้นการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 2. ส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
 3. เป็นเวทีในการแสดงออกถึงการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การใช้จริง
 4. เกิดภาคีเครือข่ายทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งในและต่างประเทศ
 5. เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนและผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

แผนงบประมาณดำเนินการ

 • 1. งบประมาณการดำเนินการ30,000 บาท

  การแข่งขัน 6 ระดับ แบ่งเป็น อนุบาล/ประถมศึกษาต้น-ปลาย /มัธยมศึกษาต้น-ปลาย/อุดมศึกษา

 • 2. งบประมารณเอกสาร และการประสานงาน5,000 บาท

  การแข่งขัน 6 ระดับ แบ่งเป็น อนุบาล/ประถมศึกษาต้น-ปลาย /มัธยมศึกษาต้น-ปลาย/อุดมศึกษา

หมายเหตุ: โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

ขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง

 1. รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมตลอดโครงการฯ
 2. รับผิดชอบออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ/เกียรติบัตร
 3. รับผิดชอบเป็นหน่วยรับสมัคร ประสานงาน และตรวจสอบข้อมูลรายการแข่งขันทุกประเภท
 4. รับผิดชอบงบประมาณหลักของโครงการฯ

หน่วยงานร่วมจัด

 1. อนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สถาบัน/หน่วยงาน
 2. ร่วมวางแผนในการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันในทุกประเภทและระดับการแข่งขัน
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่องทาง และเครือข่ายของหน่วยงานด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ
 4. สนับสนุนคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการแข่งขัน
 5. สนับสนุนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการดำเนินการต่าง ๆ กรณีที่มีผู้เข้าแข่งมีจำนวนมาก

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ ดำเนินการจัดทำโครงการฯ
 2. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ ดำเนินการสรรหาหน่วยงานความร่วมมือ
 3. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ สรุปหน่วยงานความร่วมมือจัดกิจกรรม
 4. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ นัดหมายประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายฯ
 5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ ร่วมกับหน่วยงานร่วมจัดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ
 6. รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน และดำเนินการแข่งขัน Online
 7. สรุปผลการแข่งขัน มอบรางวัล

วันเวลาการแข่งขัน

 • สมัครและส่งผลลงาน 3 – 17 มกราคม 2565
 • วันเวลาแข่งขัน 28 มกราคม 2565 (สำหรับรายการที่ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ)
 • ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

การแบ่งระดับของการแข่งขัน

 1. ระดับอนุบาล

 2. ระดับประถมศึกษา

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 3. ระดับมัธยมศึกษา

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า

 4. ระดับอุดมศึกษา

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

300-500 คน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สังกัดรัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแข่งขัน

ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ครอบคลุมผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาในระบบการศึกษา (สังกัด สช. อปท. สพฐ. สอศ. และอว.) การศึกษานอกระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU และ JTC

รายละเอียดการแข่งขัน

คุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาตามระดับชั้นที่ลงประกวดแข่งขัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนภาษาจีนจากสถานศึกษาที่ตนเองสังกัด
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในแต่ละประเภทการแข่งขันทุกประการ
 4. สถานศึกษา/อาจารย์ต้องรับรองสถานะภาพของนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าประกวดแข่งขันโดยถือข้อมูลปัจจุบัน ณ วันสมัครเข้าแข่งขัน
 5. จำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเภท กำหนดตามรายการการแข่งขัน
 6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่ถือสัญชาติจีน / หรือ มีภาษาจีนเป็นภาษาแม่

เกณฑ์การให้คะแนน

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัล ระดับเหรียญทอง ระดับคะแนน 80 - 100ได้รับ เกียรติบัตร

  ระดับเหรียญทอง อันดับ 1
  ระดับเหรียญทอง อันดับ 2
  ระดับเหรียญทอง อันดับ 3

 • รางวัล ระดับเหรียญเงิน ระดับคะแนน 70 - 79ได้รับ เกียรติบัตร

  ระดับเหรียญทอง อันดับ 1
  ระดับเหรียญทอง อันดับ 2
  ระดับเหรียญทอง อันดับ 3

 • รางวัล ระดับเหรียญทองแดง ระดับคะแนน 60 - 69ได้รับ เกียรติบัตร

  ระดับเหรียญทอง อันดับ 1
  ระดับเหรียญทอง อันดับ 2
  ระดับเหรียญทอง อันดับ 3

ทางโรงเรียนภาษาจีน ก้าวหน้าฯ ขอมอบสิทธิพิเศษให้แก่ “ผู้เข้าร่วมประกวด” ทุกท่าน ดังนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทและผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน : ได้รับส่วนลดค่าเรียนหลักสูตรภาษาจีน 20% จากราคาปกติ

**ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ยืนยันการรับสิทธิพิเศษตามเวลาที่กำหนด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save