ผลคะแนนรวมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (1-3)

middle-school
อันดับชื่อ-สกุลโรงเรียนรางวัล
1เด็กหญิงนาระดา กำธรพิทักษ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
2เด็กหญิงสกาวใจ แสนมูลโรงเรียนเทศบาล5เด่นห้าชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
3นายธีรภัทร พวงกิ่งแก้วโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
4เด็กหญิงเพชรทับทิม ภู่ทับทิมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายชนะเลิศระดับเหรียญทอง
5เด็กหญิงเพชรไพลิน ภู่ทับทิมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายชนะเลิศระดับเหรียญทอง
6เด็กชายพีรภัส กุดแถลงโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
7นางสาวณัฐกาญจน์ ชนาวร โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
8เด็กหญิงเกณิกา พูลพานิชอุปถัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง
9เด็กหญิงปราณปริยา ปะสุตะโรงเรียนวัดนาวงชนะเลิศระดับเหรียญทอง
10เด็กหญิงอิสรีย์ ธนะปัดโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
11นางสาวแพรดาว ภิระบรรณโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายชนะเลิศระดับเหรียญทอง
12นางสาวสุภัชฌญา คงบุญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารชนะเลิศระดับเหรียญทอง
13เด็กหญิงปฐมพร ศรีพลอย โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
14เด็กหญิงพาขวัญ สุวรรณวงศ์โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วชนะเลิศระดับเหรียญทอง
15นางสาวพิชญาภา สนามพลโรงเรียนโนนสังวิทยาคารชนะเลิศระดับเหรียญทอง
16เด็กหญิงอนัญญา จุ้ยอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตชนะเลิศระดับเหรียญทอง
17เด็กหญิงสลิลทิพย์ ซื่อตรงโรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง
18เด็กหญิงสุกัญญา ซอกรัมย์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
19เด็กหญิงศศิสปรีย์ยา ศาสนสุพินโรงเรียนโนนสังวิทยาคารชนะเลิศระดับเหรียญทอง
20เด็กหญิงศศิธร เชื้อเกตุโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์"ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
อันดับชื่อ-สกุลโรงเรียนรางวัล
1เด็กหญิงวิรัญญา แตงฉ่ำโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
2เด็กหญิงนาระดา กำธรพิทักษ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
3เด็กหญิงกฤตพร ลาเหลาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
4เด็กหญิงพิมพิชญา ปรีชาศักดิ์สิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
5เด็กชายกฤษณะ พรหมรัตน์โรงเรียนบ้านนาสารชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
อันดับชื่อ-สกุลโรงเรียนรางวัล
1เด็กหญิงธัญวรัตน์ วัชระอริยะกุลโรงเรียนสารวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
2เด็กหญิงพิชชามณธุ์ บ่วงนาคโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
3เด็กหญิงสุภิชา พุดแก้วโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
4เด็กหญิงสาธิมน ศิริวงค์โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายชนะเลิศระดับเหรียญทอง
5นายรตน เวียงบรรพตโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
6เด็กหญิงสุภัสสร บุญอาจโรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
7เด็กหญิงณัฐชาวดี เวลาดีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
8เด็กหญิงอังคณา แซ่เกอโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
9เด็กหญิงอภิชญา พึ่งสำราญโรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
10เด็กหญิงบังอร เสียงหวานโรงเรียนปทุมราชวงศาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
11เด็กหญิงเพ่ยซวง อึ้งโรงเรียนเทศบาล5เด่นห้าชนะเลิศระดับเหรียญทอง
12เด็กหญิงสุขฤทัย ขำคำโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง
13เด็กหญิงภัทรวดี ประดับแสงโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วชนะเลิศระดับเหรียญทอง
14เด็กหญิงพิชชาพร จูฑาวัฒนานนท์โรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
15เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ลิ้มพงศ์พันธ์คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
16เด็กหญิงพิมฏ์สุภา กมลกิจจาลักษณ์โรงเรียนสารวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
17เด็กชายพีรภัส กุดแถลงโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
18นายอัครพนธ์ มาชื่นโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
19นางสาวอิสรีย์ ดือรามะ คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
20เด็กชายพิชิต​ชัยโพธิเลิศ​โรงเรียน​เทศบาล​6​นคร​เชียงราย​ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
21เด็กหญิงนันท์ทรัศม์ พรมุกดามณีโรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
22นางสาวพิชชาพร กรวยสวัสดิ์โรงเรียนสารวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
23เด็กหญิงฐิติมนล์ ธนาสิริสินโรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
24เด็กหญิงกวินธิดา แซ่ยั้งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่1
25เด็กหญิงปาริฉัตร แก่นสารโรงเรียนปทุมราชวงศาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่2
26เด็กหญิงวิลาสินี เริงใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่3
27นางสาวสิรินทรา ทันโรงเรียนเทศบาล5เด่นห้าชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
28เด็กหญิงอชิรญา พิรุณโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
29เด็กหญิงภิญญาดา ห่านคำวงค์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
30นางสาวธัญชนก นามจุมจังโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์"ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
31นางสาวปริศนา ศรีไชยพลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
32เด็กหญิงปรารถนา วิริยะการุณย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
33นางสาวกชพร สิมมาลาโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
34นางสาวชมพูนุช สาระดำโรงเรียนปทุมราชวงศาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
35เด็กหญิงณิภานันทน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
36เด็กหญิงปราชญ์ จินาเฟยโรงเรียนสารวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
37เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วิเศษเสาร์โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้าชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
38เด็กหญิงพิชชา ลี้รุ่งเรืองกิจโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
39เด็กชายณัฐวัฒน์ กาเพ็ชรโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
40เด็กหญิงจิรัฐกาล ชินวุฒิคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
41เด็กหญิงวาทินี ยอดบุตรโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
42เด็กหญิงณัฐิดา ยมะคุปต์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
43นายธนกฤต เชียงแทนโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์"ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
44เด็กหญิงวันวิสาข์ พหุลรัตน์โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรีชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
45เด็กหญิงธพรรษมล ศรีสุนทรพาณิชย์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
46เด็กหญิงอัญชิสา มายนอกโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
47เด็กหญิงวนัสนันท์ ชุ่มชื่นโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
48เด็กหญิงวรรณิสา วงศ์ชูโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
49นางสาวณัฐจิรา ใจวงค์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่1
50เด็กหญิงชาลิสา ตั้งตระกูลโรงเรียนปทุมราชวงศาชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่2
51นางสาววนิศชา ชัยพัฒน์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่3
52เด็กหญิงปิยนาถ ทองหล่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
53เด็กหญิงธัญชนก ดวงแก้วโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
54เด็กชายชัยวัฒน์ รอดเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
55นายอติชาติ ลุงไทยสงค์โรงเรียนสามพร้าววิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
56เด็กหญิงนวพร ฤทธิรณโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
57เด็กหญิงธนัญชนก บุษราภรณ์โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save