ผลคะแนนรวมการแข่งขันระดับมัธยม ตอนปลาย (4-6)

high-school
อันดับโรงเรียนรางวัล
1โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
2โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
3โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
อันดับโรงเรียนรางวัล
1โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
2โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
3โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
4โรงเรียนพระนารายณ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
5โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
6โรงเรียนชะอวดวิทยาคารชนะเลิศระดับเหรียญทอง
7โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่1
8โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่1
9โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่1
10โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่2
อันดับชื่อ-สกุลโรงเรียนรางวัล
1นางสาวกมลฉัตร ดวนใหญ่โรงเรียนสารวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
2นางสาวกฤติศา เนรัญชรโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
3นางสาวคำดู่ คำดีโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
4นางสาวฐิติรัตน์ ไชยน้ำอ้อมโรงเรียนสารวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
5นางสาวณัฐชนนภร นิมิตรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
6นางสาวณัฐณิชา ศิริพรสวรรค์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
7นางสาวทิพยสุดา สุริยะวงค์โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
8นางสาวธชวรรณ ประจงมูลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
9นางสาวปวีณนุช อุทัยอาจโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
10นางสาวพัชริดา รักชาติโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
11นางสาวพิมพ์ชนก พงษ์สุวรรณโรงเรียนสารวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
12นางสาวมนัสชนก ธนะจินดาโรงเรียนสารวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
13นางสาวรชต วรรณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
14นางสาวรมิดา ชนะสิทธิ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
15นางสาววธัญนุตา เยอส่อกู่โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
16นางสาววาสนา คงบุญมีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
17นายวีรภัทร พรหมศรีเบญจมราชรังสฤษฎิ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
18นางสาวสุกัลยา สุวรรณะโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
19นางสาวสุภัสสร โคตรนามโรงเรียนสารวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
20นางสาวสุวิตา จิตน้อมโรงเรียนนครนายกวิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
21นางสาวอมลธีรา นวลยิ่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
22นางสาวอรณัส แก้วอยู่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
23นางสาวอาหมี่ เชมือกู่โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
24นางสาวเขมณัฎฐ์ ยอดกิจอุดมยิ่งโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
25นางสาวแอร์รี่ แซ่เจี่ยโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
26นางสาวณัชชารีย์ ปริหิรัญยกิตติ์โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
27นายนภดล เคนประทุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
28นางสาวกมลวรรณ แซ่เค้าโรงเรียนบ้านนาสารชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
29นางสาวกันติชา ทับอิ่มโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
30นายมาวิน ใจสุทธิโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
31นายจีรวัฒน์ สมจิตโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
32นายณัฐนันต์ จันทร์เพ็ญโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
33นางสาวเพ็ญพิชชา ปิ่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
34นางสาวชัชชญา ทองสงค์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารชนะเลิศระดับเหรียญทอง
35นางสาวปริฉัตร ลลิปัญญกุลโรงเรียนปล้องวิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
36นางสาวสุชัญญา แดงโสภาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
37นางสาวจิราภา เป็งฟองโรงเรียนปล้องวิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
38นางสาวพัชราภา เธียรลิกานนท์โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
39นางสาวกันติชา แก้วนอกโรงเรียนชะอวดวิทยาคารชนะเลิศระดับเหรียญทอง
40นางสาวสุภาวิตา มะณีธรรมโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
41นางสาวอรนิดา คงศิรินทร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารชนะเลิศระดับเหรียญทอง
42นางสาวอารยา ชนะเพียโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
43นางสาวอาริยา ราชาวงษ์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
44นางสาวพัณณิตา พัฒโนโรงเรียนชะอวดวิทยาคารชนะเลิศระดับเหรียญทอง
45นางสาวอภิญญา เจ๊ะโส๊ะโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
46นายเทพพิทักษ์ แอบกิ่งสะแกราชโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
47นางสาวชุติมา ทองคำชูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
48นางสาวณัฐชา รอดเที่ยงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
49นางสาวพิชชาภรณ์ วรรณพันธุ์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทอง
50นางสาวมาลินี สอนรอดโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
51นายศุภกร หมั่นหาผลโรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
52นางสาวณัฐชา สุขบุญโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่1
53นางสาวณิชาพัชร์ สุนทรรัตน์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
54นายอัครชา สังข์ทองโรงเรียนถาวรานุกูลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่1
55นางสาวสุวรรณี วิชาพร โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่2
56นางสาวปวริศา กิจวุ่นเจริญ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่3
57นางสาวปิยมาศ ขวัญวิไลโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่3
58นายภานุกร ธีระมั่นคงโรงเรียนถาวรานุกูลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่3
59นางสาวธันยมัย ตองอ่อนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
60นายพรภวิษย์ พินิจอนันตพรโรงเรียนถาวรานุกูลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่1
61นางสาวธัญญาพร บุตรอารีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่2
62นายกฤษณ ภูสุวรรณโรงเรียนบ้านนาสารชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่3
63นางสาวดาลิยา ดอเลาะ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่3
64นางสาวปวีณา ด้วงสีดาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่3
65นายก้องภพ อาจหาญวงศ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
66นางสาวฐิตาภรณ์ หลวงอุดมโรงเรียนปัญญาวรคุณชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
67นางสาวเพ็ญพิชชา หวามาโรงเรียนบ้านนาสารชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
68นางสาวกรกนก บุญแสงโรงเรียนบ้านนาสารชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
69นางสาวณัฐญาดา ใจปิน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
70นายธนิน ชำนินาวากุลโรงเรียนถาวรานุกูลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
71นายชัยพร พิรชาญชัยโรงเรียนกุหลาบวิยาชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
72นางสาวธิติสุดา ศรีสุจริตกุลโรงเรียนถาวรานุกูลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
73นางสาวศุภาพิชญ์ จิตโมลีรัตน์โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลาชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save