ผลคะแนนรวมการแข่งขันระดับประถมศึกษา ตอนต้น (1-3)

es-grade1-3
อันดับชื่อ-สกุลโรงเรียนรางวัล
1เด็กหญิงจิราทิพย์ เผ่นจันทึกโรงเรียนปทุมวิทยากรชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
2เด็กหญิงชลธิชา อิ่นแก้วโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
3เด็กชายบุญยกร พินิจสกุลโรงเรียนเทพพิทักษ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
4เด็กหญิงแพรดารา ศรีศุกรโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
5เด็กชายทรัพย์พูนชัย เฉินโรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
6เด็กหญิงมยุรนาฎ ไชยวีรกุลโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญทอง
7เด็กชายนิธิกร ลัดดาพันธุ์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
8เด็กชายชินทัช อัศวเมธีรุ่งโรจน์โรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
9เด็กชายพงษ์นเรศ เฉตระการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดชนะเลิศระดับเหรียญทอง
10เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยงโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญทอง
11เด็กหญิงสิรินนท์ ขวัญดีโรงเรียนเทพพิทักษ์
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
12เด็กหญิงลิตา ปัญญาบุญโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญทอง
13เด็กหญิงนวรัตน์ ศิริรวงโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
14เด็กหญิงวนิดา บวรรับพรโรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
15เด็กชายญาณวีร์ คำสันเทียะโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
16เด็กหญิงภาพย์ตะวัน เซียวโรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
17เด็กหญิงกมลชนก อินชนะโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญทอง
18เด็กหญิงญาดา อมรวรากูลโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
19เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศิริรวงโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
20เด็กหญิงศิริวราพร วัฒน์จิรานนท์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดชนะเลิศระดับเหรียญทอง
21เด็กชายภานุพงศ์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกชนะเลิศระดับเหรียญทอง
22เด็กชายเกียรติภูมิ พิมพ์พัฒน์โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
23เด็กหญิงพลอยลินิล รุ่งพุทธรักษ์โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
24เด็กหญิงณัฐญาดา จันทร์ตะละโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
25เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คำจันทร์โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
26เด็กหญิงวรรณกร มิตรางกูรโรงเรียนเทพพิทักษ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
27เด็กหญิงจินต์จุฑา แย้มสาขาโรงเรียนเทพพิทักษ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
28เด็กหญิงธัญรดา อุปสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกชนะเลิศระดับเหรียญทอง
29เด็กหญิงญดา รักษาศรีโรงเรียนภูบดินทร์นุกูลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
30เด็กหญิงภัททิยา ประถมพนากุลโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
31เด็กหญิงจินต์จุฑา สมสรวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางชนะเลิศระดับเหรียญทอง
32เด็กหญิงอริญชย์ พริ้งไพเราะโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
33เด็กหญิงปาลิตา อามาตมนตรีโรงเรียนเทพพิทักษ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
34เด็กหญิงกนกพรรณ จันทวีโรงเรียนปทุมวิทยากรชนะเลิศระดับเหรียญทอง
35เด็กชายณพล สุขยานุดิษฐโรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
36เด็กหญิงน้ำหนึ่ง พงษ์สุระโรงเรียนกุหลาบวิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
37เด็กหญิงชนากานต์ ศิริพัชรชัยโรงเรียนบัณฑิตพิทยาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่1
38เด็กชายเดสมอนด์ หลองโรงเรียนภูบดินทร์นุกูลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่2
39เด็กชายเปรมปกรณ์ สาริยาโรงเรียนภูบดินทร์นุกูลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่3
40เด็กหญิงอรุณรัตน์ คำอ่างโรงเรียนภูบดินทร์นุกูลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
41เด็กชายณัฐชนน์ มั่งมีโรงเรียนภูบดินทร์นุกูลชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
อันดับชื่อ-สกุลโรงเรียนรางวัล
1เด็กชายภาคิน ชาวนา
เด็กหญิงพรรณผกาทอง พรหมสุวรรณ
โรงเรียนปทุมวิทยากรชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
2เด็กชายปิยพนธ์ ศรีนุกูล
เด็กหญิงนันทัชพร ศิลาดี
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
3เด็กชายมังกร แสงเหลา
เด็กชายภูมิใจ พรพนาวิน
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
4เด็กชายธิติพัทธ์ วรรักษ์รุ่งศิริ
เด็กชายชนมภูมิ ทองแสงสุข
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
5เด็กหญิงวชิรญาญ์ สุขเกษม
เด็กหญิงอาทิตยา ดวงจรัส
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่1
6เด็กหญิงศศิชา จิรามรสกุล
เด็กชายอชิตพล ใจเทศ
โรงเรียนบัณฑิตพิทยาชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่2
7เด็กชายเกียรติภูมิ พิมพ์พัฒน์
เด็กชายชุติเทพ โกศัลวิตร
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่3
8เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คำจันทร์
เด็กหญิงบุญญาพร พันธ์คูณ
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง
อันดับชื่อ-สกุลโรงเรียนรางวัล
1เด็กหญิงพัชรากร ธงกระโทกโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
2เด็กชายสหรัฐ บุญมีมีไชยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
3เด็กชายธรรมวัตร บาศรีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
4เด็กหญิงพรรณนารา พ่วงสนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
5เด็กชายวรินทร จิตรัมย์โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาชนะเลิศระดับเหรียญทอง
6เด็กหญิงกษิรา มิเชล เสพย์ธรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
7เด็กชายพิชญุตม์ สุขสันต์โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่1
8เด็กหญิงปาลิตา อามาตมนตรี โรงเรียนเทพพิทักษ์ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่2
9เด็กหญิงพิมพ์นิภา ชุมภูคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญเงิน อันดับที่3
10เด็กชายนันทกร วิญคามโรงเรียนเทพพิทักษ์ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
11เด็กหญิงพุทธารัตน์ เมืองอินทร์โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
12เด็กชายปริญ โธมัส เสพย์ธรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
13เด็กหญิงวรรณกร มิตรางกูรโรงเรียนเทพพิทักษ์ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
14เด็กหญิงจินต์จุฑา สมสรวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
15เด็กชายกลวัชร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
16เด็กหญิงนิรภัฎ เอี่ยมสอาดโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิดชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
17เด็กหญิงวชิรญา คำน้อยโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอกชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
18เด็กหญิงอภิชญา เที่ยงสาโรงเรียนปทุมวิทยากรชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่1
19เด็กหญิงมนต์ฑิตา วงษามิ่งโรงเรียนปทุมวิทยากรชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่2
20เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปลื้มฤทัยโรงเรียนเทพพิทักษ์ชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง อันดับที่3
21เด็กหญิงณัฐชญา เผียงสูงเนินโรงเรียนปทุมวิทยากรชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save