ผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน โรงเรียนภาคีเครือข่าย MOU JTC และพันธมิตรทางการศึกษา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 (ประกาศตามลำดับคะแนน)

ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย (4-6) การประกวดแข่งขันคัดลายมืออักษรจีน

รางวัล
ชื่อ-สกุล
ครูฝึกสอน
โรงเรียน
คะแนน
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
เด็กชายกิตติกร จอมสลี
นางสาวอุษา ทวีกิตติคุณ
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
(สายศิลปศาสตร์)
97
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
เด็กหญิงมนัสนันท์ คำแน่น
นางสาวณัชชนม์ ชำนาญเวช
นางสาวชิดชนก สระสงคราม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
96
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
เด็กชายณัฐภัทร บุญกลาง
นางประสพพร หล้าวงษา
นางสาวธัญพิชชา สิงห์เดช
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
93
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่4
เด็กหญิงคำเก๋ง แสงคำ
นางวิไล ปินทรายมูล
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
91
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่5
เด็กชายภูมิใจ พรพนาวิน
นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพชร
นางสาวกะรัตเพชร ศิริเเสน
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
89
เหรียญทอง
เด็กชายพีรพล แนบตู้
นางประสพพร หล้าวงษา
นางสาวธัญพิชชา สิงห์เดช
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
87
เหรียญทอง
เด็กหญิงพิชญธิดา กาทอง
นางสาวณัชชนม์ ชำนาญเวช
นางสาวชิดชนก สระสงคราม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
87
เหรียญทอง
เด็กหญิงภัทโรบล กำแมด
นางสาวณัชชนม์ ชำนาญเวช
นางสาวชิดชนก สระสงคราม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
87
เหรียญทอง
เด็กชายพัฒสุธา เรือนคำ
นางวิไล ปินทรายมูล
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
86
เหรียญทอง
เด็กหญิงวาสนา มาเยอะ
นางสาวอุษา ทวีกิตติคุณ
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
(สายศิลปศาสตร์)
86
เหรียญทอง
เด็กหญิงอริญชย์ พริ้งไพเราะ
นางประสพพร หล้าวงษา
นางสาวธัญพิชชา สิงห์เดช
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
86
เหรียญทอง
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศิลาดี
นางประสพพร หล้าวงษา
นางสาวธัญพิชชา สิงห์เดช
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
86
เหรียญทอง
เด็กหญิงพลอยไพลิน นิจการ
นางสาวพิไลวรรณ ตันติไพศาลกิจ
นางสาวนิภาวรรรณ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนขจรเกียรติ
โคกกลอย
86
เหรียญทอง
เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง
นางสาวโสรยา เครือเทพ
นายนัฐพล จันต๊ะภา
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
86
เหรียญทอง
เด็กหญิงพุทธารัตน์ เมืองอินทร์
นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพชร
นางสาวอนงนาฎ กมลรัตน์
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
86
เหรียญทอง
เด็กหญิงรุ้งวิภา แซ่ทั่ง
นางสาวอุษา ทวีกิตติคุณ
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
(สายศิลปศาสตร์)
86
เหรียญทอง
เด็กหญิงกัญญานัฐ สัตยบัณฑิต
นางประสพพร หล้าวงษา
นางสาวธัญพิชชา สิงห์เดช
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
85
เหรียญทอง
เด็กหญิงสิดาพร แสงหว่าง
นางสาวอุษา ทวีกิตติคุณ
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
(สายศิลปศาสตร์)
85
เหรียญทอง
เด็กหญิงพิมพ์ณดา แก้วบุญชู
นางสาวพิไลวรรณ ตันติไพศาลกิจ
โรงเรียนขจรเกียรติ
โคกกลอย
84
เหรียญทอง
เด็กชายพัทธนันท์ สงวนรัษฎ์
นางสาวณัชชนม์ ชำนาญเวช
นางสาวชิดชนก สระสงคราม
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
84
เหรียญทอง
เด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วเจริญ
นางสาววรรษมน โลกานุวัตรเสถียร
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
84
เหรียญทอง
เด็กหญิงภาพย์ตะวัน เซียว
นางสาววรรษมน โลกานุวัตรเสถียร
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
84
เหรียญทอง
เด็กหญิงเฌนิศา อินทรีย์
นายปรินทร ธิลา
นางสาวสลิลทิพย์ เมืองมูล
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
83
เหรียญทอง
เด็กหญิงศศิประภา นุชพุ่ม
นางสาวบุษกร ปลอดสันเทียะ
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
83
เหรียญทอง
เด็กชายพีรพัฒน์ มินิพันธ์
นางสาวบุญญรัตน์ โพธิ์ใจ
นางสาวสุปรียา เล้งคำ
โรงเรียนจ่าการบุญ
83
เหรียญทอง
เด็กหญิงพระพร พงษ์พิมลพร
นางสาวอุษา ทวีกิตติคุณ
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย
(สายศิลปศาสตร์)
83
เหรียญทอง
เด็กหญิงตุ๊กตา
นายพชรนน สิงห์สุวรรณ
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
82
เหรียญทอง
เด็กหญิงชญานุช เจิ้ง
นางสาววรรษมน โลกานุวัตรเสถียร
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
82
เหรียญทอง
เด็กหญิงเณอรีน วงค์ชัย
นางสาวจิราพร แซ่ฟ้า
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
81
เหรียญทอง
เด็กหญิงดมิสา กันตสุวรรณกุล
นางสาวบุษกร ปลอดสันเทียะ
โรงเรียรจิ่นเต๊อะแก่งคอย
81
เหรียญทอง
เด็กหญิงพาณิภัคร บุญศรี
นางสาวบุญญรัตน์ โพธิ์ใจ
นางสาวรัตติยาภรณ์ นิลศิริ
โรงเรียนจ่าการบุญ
81
เหรียญทอง
เด็กชายกลพัชร หยู
นางสาววรรษมน โลกานุวัตรเสถียร
นางสาวสิรินทรา หมื่นลาง
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
80
เหรียญทอง
เด็กหญิงจิราพร ทรัพย์เดช
นางสาวศตพร เพ็งกระจ่าง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลด่านสําโรง
80
เหรียญทอง
เด็กหญิงปุณฑริกา ไกรเกตุ
นางสาวเนตรดาว ทิมทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
80
เหรียญทอง
เด็กชายชญานนท์ ชาติทหาร
นางอัญเชิญ จันทรอภิชาติกุล
โรงเรียนชุมชนกระนวน
80
เหรียญเงิน
เด็กหญิงลภัส อ่องเพ็ง
นายพชรนน สิงห์สุวรรณ
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
79
เหรียญเงิน
เด็กหญิงธนภรณ์ ชาวเมืองกรุง
นางสาวศตพร เพ็งกระจ่าง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลด่านสําโรง
79
เหรียญเงิน
เด็กหญิงจิรัชยา สระเกตุ
นางสาวรัตติยาภรณ์ นิลศิริ
นางสาวบุญญรัตน์ โพธิ์ใจ
โรงเรียนจ่าการบุญ
79
เหรียญเงิน
เด็กหญิงรัตนากร บรรจงช่วย
นางสาวบุษกร แซ่หู
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
79
เหรียญเงิน
เด็กชายเกียรติภูมิ พิมพ์พัฒน์
นางสาวอมรา นาทาม
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์
79
เหรียญเงิน
เด็กหญิงปัณฑารีย์ ยศปัญญา
นางสาวสุปรียา เล้งคำ
นางสาวบุญญรัตน์ โพธิ์ใจ
โรงเรียนจ่าการบุญ
79
เหรียญเงิน
เด็กหญิงเพชรรุ่ง สอนการ
นางสาวอมรา นาทาม
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์
79
เหรียญเงิน
เด็กหญิงกนิษฐา เอี๊ยะตะกูล
นางสาวพิไลวรรณ ตันติไพศาลกิจ
โรงเรียนขจรเกียรติ
โคกกลอย
79
เหรียญเงิน
เด็กหญิงสุพิชญา เรือนอินทร์
นางสาววรรษมน โลกานุวัตรเสถียร
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
79
เหรียญเงิน
เด็กหญิงวิรากานต์ ชาตรี
นางสาวณัฐณิชา ทองอ่อน
โรงเรียนวัดบ้านดง
78
เหรียญเงิน
เด็กหญิงจิดาภา เเซ่ลิ้ม
นางสาวเนตรดาว ทิมทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
78
เหรียญเงิน
เด็กหญิงชญานุช มาไว
นางสาวณัฐณิชา ทองอ่อน
โรงเรียนวัดบ้านดง
78
เหรียญเงิน
เด็กหญิงภัณทิรา อินทศร
นางสาวบุษกร ปลอดสันเทียะ
โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย
78
เหรียญเงิน
เด็กหญิงศศินัดดา ธรรมวงศ์
นางสาวอมรา นาทาม
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์
78
เหรียญเงิน
เด็กหญิงพิมพ์พิศา แก้ววิเชียร
นายพชรนน สิงห์สุวรรณ
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
78
เหรียญเงิน
เด็กหญิงรุสญา บ่อหนา
นางสาวพิไลวรรณ ตันติไพศาลกิจ
โรงเรียนขจรเกียรติ
โคกกลอย
78
เหรียญเงิน
เด็กหญิงสุรีย์นิภา เชื้อเพ็ชร
นางสาวณัฐณิชา ทองอ่อน
โรงเรียนวัดบ้านดง
78
เหรียญเงิน
เด็กหญิงสุริษฎา ดีหลาย
นายพชรนน สิงห์สุวรรณ
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
77
เหรียญเงิน
เด็กหญิงบุษปภัทร เชอะมือ
นางสาวธาริณี โพนแป๊ะ
นางสาวอนงนาฎ กมลรัตน์
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
77
เหรียญเงิน
เด็กชายธนกฤต ลาปา
นางวิไล ปินทรายมูล
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
77
เหรียญเงิน
เด็กหญิงบุญญาพร พันธ์คูณ
นางสาวอมรา นาทาม
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์
77
เหรียญเงิน
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริวงศ์ศาล
นางสาวสุรัญญา จะรา
โรงเรียนสาธิตบางนา
77
เหรียญเงิน
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เส้นทั่น
นางสาวบุษกร แซ่หู
นายอรรถชัย ใบยา
โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
76
เหรียญเงิน
เด็กหญิงณัฏฉรียา จันทิมา
นางวิไล ปินทรายมูล
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
76
เหรียญเงิน
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุขเกษม
นางสาวรัตติยาภรณ์ นิลศิริ
นางสาวบุญญรัตน์ โพธิ์ใจ
โรงเรียนจ่าการบุญ
76
เหรียญเงิน
เด็กหญิงพลอยสิญา อันเพ็ชรดี
นางสาวสุรัญญา จะรา
โรงเรียนสาธิตบางนา
76
เหรียญเงิน
เด็กหญิงศุภรัตน์ อภัยพงษ์
นายพชรนน สิงห์สุวรรณ
โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
76
เหรียญเงิน
เด็กหญิงภัคธิดา บุญกาศ
นางวิไล ปินทรายมูล
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
76
เหรียญเงิน
เด็กหญิงทัตณิฌากร สองเมือง
นางสาวพิไลวรรณ ตันติไพศาลกิจ
โรงเรียนขจรเกียรติ
โคกกลอย
75
เหรียญเงิน
เด็กหญิงอังคณา แกล้วทนงค์
นายอรรถชัย ใบยา
นางสาวบุษกร แซ่หู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
75
เหรียญเงิน
เด็กหญิงเกวลิน พลายเถื่อน
นางสาวเนตรดาว ทิมทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
74
เหรียญเงิน
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทิพย์พรม
นางสาวสุรัญญา จะรา
โรงเรียนสาธิตบางนา
74
เหรียญเงิน
เด็กหญิงชุลิตา สีทาเลิศ
นางสาวอมรา นาทาม
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์
74
เหรียญเงิน
เด็กชายรตน ภาคการ
นางสาวสุรัญญา จะรา
โรงเรียนสาธิตบางนา
74
เหรียญเงิน
เด็กหญิงพฤกชนาฎ พฤกษไพบูลย์
นางสาวเนตรดาว ทิมทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
73
เหรียญเงิน
เด็กหญิงญาณกาญจน์ ไวเจริญกุล
นางสาวเนตรดาว ทิมทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
73
เหรียญเงิน
เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีนรา
นางสาวณัฐณิชา ทองอ่อน
โรงเรียนวัดบ้านดง
72
เหรียญเงิน
เด็กหญิงนภัสกร กิจพรมมา
นางสาวศศิกานณ์ คำพรม
นางสาวอรัญญา ชมภูวงษ์
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
71

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (1-3) การประกวดแข่งขันประสานเสียงเพลงจีน

รางวัล
ชื่อ-สกุล
ครูฝึกสอน
โรงเรียน
คะแนน
เหรียญเงิน
เด็กชายพงศกร แผ่นศิลา
เด็กหญิงชนนิกานต์ ขันจันทร์แสง
เด็กหญิงเบญญภา เมืองมิ่ง
เด็กหญิงพรปวีณ์ แสนตะพูน
เด็กหญิงกันยารัตน์ กาวิโล
เด็กชายนพรัตน์ ตุ้ยหน้อย
เด็กหญิงกรรณิการ์ คำถา
เด็กหญิงศิริกร คำมา
เด็กชายโสภณวิชญ์ หาญศึก
เด็กหญิงโซฟีรา มะแซ
นางวิไล ปินทรายมูล
โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา
78
เหรียญทองแดง
นายวรากร นาโก
เด็กชายกฤษฎา สิงห์แก้ว
เด็กชายอาณัฐ ดีกาว
เด็กหญิงอนัญญา ทะจันทร์
เด็กหญิงจิณัฐตา ภาระกุล
เด็กหญิง พรรุจี บุญศรี
เด็กหญิงณิชกานต์ ลือชา
เด็กหญิงนภัสรวี กล้าหาญ
เด็กหญิงดาวเรือง วงศ์บุญชัยเลิศ
เด็กหญิงอนามฤณ วงศ์บุญชัยเลิศ
เด็กหญิงเรอาร์ แซ่วื้อ
นางสาวลินดา บกบ่อง
นางสาวเจนจิรา ธิประ
โรงเรียนปอวิทยา
61

ระดับมัธยม ตอนปลาย (4-6) การประกวดแข่งขันละครคุณธรรม

รางวัล
ชื่อ-สกุล
ครูฝึกสอน
โรงเรียน
คะแนน
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
นางสาวดั่งฤทัย แซ่โกว
นางสาวฐิยานันท์ ไชยวงค์
โรงเรียนรังษีวิทยา
95
นางสาวภัทรวรรณ แซ่ลี้
นางสาวบุณยาพร หลวงวัน
นางสาวธนัชญา กุลวัฒนโชติ
นางสาวณัฐชา แซ่จู
นางสาวชนากานต์ เดชไพรขลา
นางสาวทิพรัตน์ แซ่หลู่
นางสาวธิมาพร แพงดี
นายธนกฤต แซ่มิ
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
นางสาวมุทุตา ใยวังหน้า
นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร นางสาวปิยวรรณ ชโลธร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
93
นางสาวสุพิชญา รัตนโกสุม
นางสาวพัทธนันท์ สีมาคาม
นางสาวฐิติชญา สวยศรี
นางสาวปุญญิศา คลังชำนาญ
นางสาวศิรินภา มุ่งลา
นางสาวจิรสุดา ผาเพียว
นายกัญจน์พัฒน์ สามารถ
นางสาวพรชิตา พลราชม
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
นางสาวภคสิริ สันตธีระกุล
นายชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร Miss He Wei Zhe
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
90
นางสาวชนิดาภา ระวังสำโรง
นางสาวอิสรีย์ ตั้งพงษ์
นางสาวเนตรนารี แซ่เนี้ยว
นางสาวพัทธ์ธีรา รุ่งสันเทียะ
นางสาวสิริวิรินทร์ บ้ำสันเทียะ
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่4
นางสาวรัศยา พรมสิงห์
นางสาวกาญจนา บุญทวี MissYan Chongyu
โรงเรียนสตรีศึกษา
88
นางสาวณัฐวดี บุญวิเศษ
นางสาวมุทิตา บาดาล
นางสาวนิพรรณพร คำมงคล
นางสาวปุณยาพร ศรีทองคำ
นางสาววทานิกา กุลสุวรรณ์
นางสาวปาลิตา น้ำคำ
นางสาวธัญชนก มุทนาเวช
นางสาวบุณยาพร สวัสดิ์ผล
นางสาวศิริญากร มาวะลุน
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่5
นางสาวจิรัชยา สิมมาเคน
นางวันเพ็ญ อุดแก้ว Miss 杨琇珺
โรงเรียนสิงห์สมุทร
86
นายครองราชย์ การะเกตุ
นางสาวเมซี่ จ๊อยส์ ซีแมน
นางสาวปุญญิสา นิยมสมาน
นางสาวนาขวัญ ยอดดำเนิน
นางสาวมงกุฎดาว ดุรงค์รัตน์
นางสาวณัฐพัชร์ บรรพต
นายณัฏฐปรัชญ์ หาสุณหะ
นายภาวิศ คงรัตน์
เหรียญทอง
นายธราธร ทองเหลือ
นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์
MissYan Chongyu
โรงเรียนสตรีศึกษา
85
นางสาวอริศรา เหวขุนทด
นางสาวจิรนันท์ อินอุ่นโชติ
นางสาวกนกอร ภูมิดอนมิ่ง
นางสาวอิศราภรณ์ จันทร์ศรีระมี
นางสาวปริยาภัทร เนตรวงศ์
นางสาวประภาสิริ โขงจำปา
นายสุรศักดิ์ พลแก้ว
นางสาวสุธารัตน์ สรวลสันต์
นางสาววรฉัตร ชมภูบุตร์
เหรียญทอง
นางสาวกัลยา แซ่เหลียง
นางสาวสุรีย์พร จันทร์ประเสริฐ
โรงเรียนรังษีวิทยา
83
นางสาวญาดา คำตื้อ
นางสาวกันยรัตน์ แซ่เอียง
นางสาวเมธปรียา แซ่ลิ้ว
นางสาวญาณัจฉรา แซ่ต้วน
นางสาววรัญญา เเก่หล้า
นางอตินุช แซ่หยาง
นางสาวแพรวไพลิน ปุณยวีร์ตระกูล
เหรียญทอง
นางสาวนพรัตน์ ศรีบุญ
นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล
Miss Chen Yumin
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
81
นางสาวฐิตารีย์ ยศปัญญา
นางสาวธนิตาวรรณ บูรพากาญน์
นางสาวธีราพร เกษร
นางสาววรัญญา เกษร
นางสาวเคอหยิน ชอง
เหรียญทอง
นางสาวกานต์ธิดา อินเสือ
Miss Song Xianli
โรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย
80
นางสาววรรณวิษา วังประทุม
นางสาวภัทรพรพรรณ ทรัพย์ทวีโสภานางสาวบุญธิชา อังกุรรัชต์
นางสาวภูญดา กองเกตุใหญ่
นางสาววรรณฤดี แซ่เตียว
เหรียญทอง
นายรัชชานนท์ สังข์ประคอง
นางสาวรัชนี ชูจันทร์
Miss Su Zuoye
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
80
นางสาวณภัสริญญา ทองมาก
นางสาวธัญชนก ริมธีระกุล
นางสาวหัทญา มณีรัตน์
นางสาวธนพร นารานิติธรรม
นางสาวธิดารัตน์ ยังดำ
นางสาวรุ่งทิวา ศักดา
นางสาวอาทิตยา ยังจอง
นางสาว ธริสา ดำนิ่ม
เหรียญเงิน
นายเมธัส เม่นอยู่
นางสาวกัลยกร โพธิกาญจนวัตร
นายธิติ คำแหง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
79
นางสาวณัฐชา ชาวดอน
นางสาวนภัทสร สุขสวัสดิ์
นางสาววิมล เอี่ยมงิ้วงาม
นางสาวศตนรรย์ นาคสาตร์
นางสาวดวงสมร ดอกสายหยุด
นางสาวพิชญา ธีระจันทร์
นางสาวกรสุดา ขวัญคุ้ม
นางสาวปาลิดา เจนกิจธัญไพบูลย์
นางสาวชมพูนุช โพธิ์ศรี
เหรียญเงิน
นายภาคิน ประวิโพธิ์
นางสาวฐิตินันท์ เชฏฐกุล
นายจรินทร์ ภูกระโทก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
79
นางสาวชญาภา รามวินิจ
นางสาวกัญญาณัฐ ลาภอินทรี
นางสาวพีรยา ศิริจารุทรรศน์
นางสาวทรรศิกา อินพร
นางสาวตฤณนภาพร จารุนงคราญ
นางสาวทอแสงรัศมี เลาอริยะพร
เหรียญเงิน
นางสาวภูริชญา ติระตระกูลเสรี
นางสาววาทินี ดลใจเจริญผล
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
77
นางสาวจิตภัส อุดมวัฒน์ทวี
นางสาวยศมล ว่องวิวรรธน์
นางสาวลภัส แซ่ลี
นางสาวพัณณ์ชิตา ธีระธานีวัฒน์
นางสาวกรชนก ทองสุธรรม
นางสาวอมรรัตน์ เเสงเเจ้ง
นางสาวอลิศรา เฮงเจริญดี
นางสาวณัฐณิชา เหล่าพิเดช
นางสาวณัชชา วงศ์ตลาดขวัญ
เหรียญเงิน
นางสาวจินตนา น้อมเนียน
นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเพชร
นางสาวปานฤทัย ฝอยทอง
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
77
นางสาวศศิวิมล สิริวัฒน์
นางสาวอริสรา เมืองสุวรรณ
นางสาวชญานิศ ปรีชา
นางสาวณัฐนรี ลิ้นหล่อ
นางสาวณัฏฐณิชา นวลละออง
เหรียญเงิน
นายชนะพล อนุลีจันทร์
นางสาวสุธัญญา ศรีมิตรานนท์
นางสาวพัชริตา เวชกามา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
73
นายปฐพี อินทรศร
นางสาวปาริชาติ ศรีสะอาด
นางสาวสุพินดา ปุลาตะนัง
นางสาวอารีรัตน์ เพ็ญกุล
นางสาวฐิติรัตน์ จินโจ
นางสาวธนพร สุขกล่ำ
นางสาวสุภาวดี เพียรธรรม
เหรียญเงิน
นางสาวพิชญ์ปิยา หาญราชา
นางสาวสุธัญญา ศรีมิตรานนท์
นางสาวพัชริตา เวชกามา
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
72
นางสาวชนิภา ยืนรัมย์
นางสาวณิชา มนไธสง
นางสาวกรรณิกา เเสงเพชร
นางสาวเกตน์สิรี สวยไธสง
นางสาวนฤมล แดงดอน
นางสาววิชุตา อรุโณ
นางสาวปวริศา ลุนอินทร์
เหรียญทองแดง
นางสาวภัทรานิษฐ์ แสนสะอาด
นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน
นางสาวพณิดา อัครานนท์
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
69
นางสาววณิชญาณ์ อึ้งมณีภรณ์
นางสาวชนันท์กานต์ ยาแก้ว
นางสาวนันทิดา พุ่มพวง
นางสาวนันทิฌา แซ่ตั้ง
นางสาวณัฏฐรันดร์ เทพพิทักษ์
นางสาวปภาวรินท์ แดงโชติ
นางสาวยินดี ใจสูงเนิน
เหรียญทองแดง
นายธนภูมิ เหมสุวรรณ
นายชนาธิป ประสาร
นางสาวจิตราวดี มะอาจเลิศ
โรงเรียนตราษตระการคุณ
67
นางสาวพุธนภา ลำดวล
นางสาวเปี่ยมคุณ วินาถา
นางสาวภัคกุญ ศรีอร่าม
นางสาวดวงมณี ตนภู

การแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวดแข่งขันโมชั่นกราฟิก นำเสนอสินค้า OTOP ประจำจังหวัดยกระดับสู่สากล

รางวัล
ชื่อ-สกุล
ครูฝึกสอน
วิทยาลัย
คะแนน
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
นายเมธา ญาณะ
นายอดิเรก นวลศรี
นายฐาปนันท์ ปัญญามี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
92
นายไกรวิชญ์ อ้นเกษ
นายสราวฺุฒิ ชัยวงค์
นายทวีศักดิ์ นำมา
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
นางสาวปุณยภา ประเสริฐ
นางสาวณัฐยาภรณ์ จันทร์ส่อง
นางสาวอรทัย ปริต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
88
นางสาววรัญญา รุ่งศศิธร
นางสาวสุนทรีย์ พันธ์ยงค์
นางสาวชญานันท์ พิญญะพงษ์
นางสาวชลันทร แซ่โง้ว
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
นางสาวภัทราพร ช่างประดิษฐ
นายรุสจิพล ม่วงไหมทอง
นางสาวจุฬาลักษณ์ แพทย์เพียร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
87
นางสาวรุ่งนภา ดีกลั่น
นางสาววาสนา เเหวนวงค์
นางสาวศลิษา สุชาติ
นางสาวศศิธร สุชาติ
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่4
นางสาววริศรา สุระชาติ
นายค้ำคูณ โรจนาวรรณ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
85
นางสาวกันต์ธีร์ ช่วยท่าศักดิ์
นางสาวเบญญาภา กรวิจิตร์
นางสาวชมพูนุช พุทธธนศิริ
นางสาวอารณีย์ กั่นเพ็ง
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่5
นางสาวพรนภัส โสภณมหาลาภ
นางสาวอรวรรณ แซ่ลิ่ว
นางสาวศุภมาส ผลศุภรักษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
84
นางสาวรัตนวลี โว่ยแม้
นางสาวธัญญาลักษณ์ มาเมือง
นางสาวอาแผ่ เบวทู
เหรียญทอง
นางสาวณัฐกานต์ ฤกษ์กมล
นายร้อยกาญจน์ ศรีสุขโข
นางสาวฐิตารีย์ ทิพย์จักษ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
83
นางสาวนะเมตตา สุนทรวิทย์
นายอัศฎา พันทอง
นายอัครพล สีทับทิม
นางสาวพรพิมล ครุฑสังข์
เหรียญทอง
นายอริยะ รอดเจริญ
นางสาวชมัยภรณ์ นวลอนงค์
นายเกม มุธิตา
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
82
นายธนวัฒน์ ชุ่มแจ่ม
นางสาวทิพย์วรรณ สุรัติชัยกุล
นายกิตติพิชญ์ ภัทรเกื้อกูลศักดิ์
นายนันท์ธีร์ สุวรรณโกสุม
เหรียญเงิน
นางสาวอภิญญา คล้ายแสง
นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ์
นายพิชยุตย์ เบิกบาน
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
79
นางสาวจงรัก มีนาตั้งสกุล
นางสาวปิยะอร มาเยอะ
นางสาวพัชรี สีไอ้
เหรียญเงิน
นายพุฒิภูมิ พับขุนท
นายณภัทร ห่วงนาค
นางสาวพลอยชมพู พรมอยู่
นางสาวสิรินทิพย์ พุทธิชนม์
นางสาวสุพรรณิกา ภู่ขาว
อาจารย์สิรีธร สุดสกุล
อาจารย์ฐิติชญา ชินวงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
78
เหรียญเงิน
นางสาวณัฐธิตา หลวงชัย
นางสาวกฤติกา ไชยทุม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
77
นางสาวธนพร เขียวพยัพ
นางสาวฐิตาพร ออกประทุม
เหรียญเงิน
นางสาว มณทิรา ริทัศน์โส
นางสาวจิตภา มะโนน้อม
นายธนวรรธน์ สุมาดง
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
76
นางสาวศศิวิภา ปัญญาเวช
นายอภิชัย บำรุงผล
เหรียญเงิน
นางสาวน้ำทิพย์ พวงพุก
นางสาวรัตนฉัตร์ เลิศโภคินศักดิ์
นางสาวเหลย หมิงลี่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
76
นางสาวสฏกมล สายสมาน
นางสาวสุพัฒสร ควรสุข
นางสาวนุ่มฤดี สิงหฤกษ์
นายอาทิชล เพิ่มเกษร
เหรียญเงิน
นายธนวิชญ์ จันทร์พุ่ม
นางสาวกวิสรา สมภักดี
นางสาวนันทิศา ชาติกระพันธุ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
74
นางสาวมัลลิกา แสงรัตน์
นางสาวจุฬาลักษณ์ สาหมีด
นางสาวณัฐณิชา สกุลชิต
นางสาวชลชนก แซ่อ๋อง

การแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดแข่งขันมัคคุเทศก์น้อย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของไทยสำหรับทัวร์จีน

รางวัล
ชื่อ-สกุล
ครูฝึกสอน
วิทยาลัย
คะแนน
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
นายสถาพร กล้าหาญ
นายอดิเรก นวลศรี นางสาวชนนิกานต์ จริตงาม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
97
นางสาวพรรพษา เพลินไพเราะ
นางสาวนันธกานต์ พัฒนธัญญา
นางสาวเพ็ญโภคัย ภูกาบขาว
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่2
นางสาวสุจิรา รวยสิน
นายรุสจิพล ม่วงไหมทอง นายนิรุต เหลืองอร่าม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
95
นางสาวเจนจิรา ปานพันธุ์
นางสาวเพชรชรี ต่วนศิริ
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่3
นางสาวณิชา ยอดนวล
นายกฤติน หิริโอ นายอิษวัต รัตนสมบัติ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
92
นางสาวสุภัสสร เหน่งแดง
นางสาวธิญาดา โทนสังข์อินทร์
นางสาวนัดดาว อนุเคราะห์
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่4
นายจรูญศักดิ์ หลิน
นางสาวพิมพ์ชนก นาหลวง นางสาวศิรประภา ปิ่นมาศ
Miss Yumu Wang
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
90
นางสาวสลิลทิพย์ แซ่หลี่
นายสรายุธ แซ่จู
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่5
นางสาวกานติมา สวัสดิ์พริ้ง
นายค้ำคูณ โรจนาวรรณ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
87
นางสาววาสนา วงษ์ชื่น
นางสาวธนภรณ์ เอี่ยมลออ
นางสาววัลยา เเทนมณี
เหรียญทอง
นายนภัทภูมิ บุนนาค
นายศุภณัฐ ลิขิตวงศ์มงคล
อาจารย์ฐิติชญา ชินวงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
82
นายศตายุ ประสานเเก้ว
นายกฤษณะ มีสันเทียะ
นายพัชรดนัย มะเขือเทศ
นายมงคล ภูมี
เหรียญเงิน
นางสาวภานุมาศ สงนัด
นายภัครภูมิ ปุ๋ยน้อย
นางสาวณัฐฐินันท์ สระทองจันทร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
79
นางสาวพัณณ์ชิตา ศรีโกตะเพ็ชร
นายอนุวัต หัวบุญศาล
นายพีรพล กังวะโร
นายธีรภัทร แดงมาก
เหรียญเงิน
นางสาวพิชญานิน บุตรสุวรรณ
นางสาวธัญพิชชา เกตุกระทุ่ม
นางสาวสุชาวดี สุวรรณโชติ
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย
78
นางสาวรัตนาวดี อุดมผล
นางสาวพัชรดา สึกรัมย์
นางสาวธันยพร พันธ์ุพืช
นายกฤษฎาภร เพชรแก้ว

ระดับอุดมศึกษา การประกวดแข่งขันคอสเพลย์ตัวละครจีน

รางวัล
ชื่อ-สกุล
ครูฝึกสอน
มหาวิทยาลัย
คะแนน
ชนะเลิศระดับเหรียญทอง อันดับที่1
นางสาวปวริศา พูลสวัสดิ์
นางสาวมลฤดี แซ่ม้า
นางเสาวคนธ์ จันต๊ะมาต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80
เหรียญเงิน
นายรพีพัฒน์ วงค์ราช
นางสาวณาตยา สิงห์สุตีน
นางจันทร์จิรา ชัยภัทรฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
77
เหรียญเงิน
นายณฐกร ปทีปพลีผล
นางสาวพิมพร วัฒนากมลกุล
นางสาวอนัญญา ตั๋นประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
76
เหรียญทองแดง
นางสาวกานต์ทิตา พันธ์เพชร
นางสาวผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์
นางสาวมุทิตา สัตถุศาสน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
61

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save