ประกาศผลรางวัลแข่งขันโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

Jinbu จัดการประกวดแข่งขัน 'Jinbu Cup' ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยในทุกระดับการศึกษา สร้างเวทีและโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีน รวมถึงสร้างความร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างกัน

  1. การแข่งขันการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
  2. การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน
  3. การแข่งขันพากย์ภาพยนตร์หรือการ์ตูน (ภาษาจีน)
  4. การแข่งขันสถาปัตยกรรมจีนในประเทศไทย
  5. การแข่งขันนำเสนอการสาธิตนำเสนองานบริการ
  6. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (ภาษาจีน)

มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,300 กว่าคน

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ชื่อทีมโรงเรียนชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน)ประเภทรางวัล
Team
三育的春分
โรงเรียนราชวัตรวิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อินยม
2.เด็กหญิงปพิชญา ชาญพิทักษ์สมุทร
3.เด็กหญิงศรินยา เหมือนสี
4.เด็กหญิงชนิกานต์ พูลวงษา
5.เด็กหญิงจิดาภา บูรณะ
6.เด็กหญิงอัมภาวี สวนดี
1.นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน
2.นางสาวสลิลทิพย์ อักโข
ชนะเลิศ
Team
芒禾秀
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
1.เด็กหญิงนิชาภา ไขโพธิ์
2.เด็กหญิงธีรนาฏ รวิศิโรรัตน์
3.เด็กหญิงอชิรญาณ์ เกิดชื่น
4.เด็กหญิงภัคศรัณย์ วงศ์ณรัตน์
5.เด็กหญิงธัญญพัฒน์ โคธิเสนธนาภัทร
1.นางสาวธนวรรณ ไชยตาจักร์
2.นางสาวศรีสุดา โพธิ์คำ
รองชนะเลิศอันดับ 1
Team ATDSRโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง
จังหวัดสมุทรปราการ
1.เด็กหญิงพรทิพย์ อุ้มนุช
2.เด็กหญิงพรหมพร ตั้งพิพัฒนกุล
3.เด็กหญิงธันยพร ใจหนัก
4.เด็กหญิงเพชรนรี ไกรระเบียบ
5.เด็กหญิงธนภรณ์ ชาวเมืองกรุง
6.เด็กหญิงชนากานต์ มาคำผุย
1.นางสาวศตพร เพ็งกระจ่าง
2.นางสาวกมลทิพย์ อุไรวงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 2
Team
中国古典舞
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.เด็กหญิงจรินทร์พร สร้อยฤทธิ์
2.เด็กหญิงนันท์นลิน ประสานพจน์
3.เด็กหญิงปิยดา ภมรนาค
4.เด็กหญิงจิรนิกานต์ ไกรนรา
5.เด็กหญิงอารดา ผกากรอง
6.เด็กหญิงปวริศา พรหมทอง
1.นายศักดิธัช สมบูรณ์ปรีชากุล
2.นางสาวจรรยา นพรัตน์
ชมเชย
Team
唤起寻勇气的她
โรงเรียน
สายน้ำทิพย์
จังหวัดกรุงเทพมหานค
1.เด็กหญิงดารารัตน์ วีระสุริยา
2.เด็กหญิงศุภาลัย ระดาบุตร
3.เด็กหญิงพิมพ์สุภัค บุญยม
4.เด็กหญิงเพชรไพลิน ทองสั่ง
5.เด็กหญิงปุณณดา ทวีมณีกุล
6.เด็กหญิงปิยะธิดา แสนสามาร
1.นางสาวกมลษร สมประสิทธิ์
2.นางสาวธัญศภรณ์ ถาปนะกุล
ชมเชย
Team 舞姬团โรงเรียนบ้านปากอูน
(ปากอูนผดุงวิทย์)
จังหวัดนครพนม
1.เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมบูรณ์พร้อม
2.เด็กหญิงโอบอ้อมอารี เอกพันธ์
3.เด็กหญิงชมพูนิกข์ สุวรรณ์
4.เด็กหญิงมลชญา เสาร์โมกข์
5.เด็กหญิงชนิดาภา โปทา
1.นางสาวณัฐกานต์ งอยจันทร์ศรี
2.นายสมพงษ์ บุญชาญ
ชมเชย
Team ดงดอกเหมยโรงเรียนบ้านปงสนุก
จังหวัดลำปาง
1.เด็กหญิงพิชญา ยาใจ
2.เด็กหญิงปภิชญา เงินฮอม
3.เด็กหญิงพิชญานันท์ คอนแป๊ะ
4.เด็กหญิงนันทัชพร หน่องาม
5.เด็กหญิงปุณิกา แก้วสาย
6.เด็กหญิงอภิญญา หน่วยรักษา
1.นางสาวจีรวรรณ ปินตาใส
2.นางสาวเปี่ยมศิริ อินสา
ชมเชย
Team 小苹果โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
1.เด็กหญิงจิราภา ขันติพงษ์
2.เด็กหญิงอริชชญ์ชารี คำแหง
3.เด็กหญิงญาฬาพร ออมไธสง
4.เด็กหญิงวรัชญา ลุนนอก
5.เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา คงขาว
1.นางสาวมุขดา ดุกขุนทด
2.นายสุทธิลักษณ์ แชงขุนทด
ชมเชย
Team เสริมมิตรวิทยา โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.เด็กหญิงปราณปรียา ประจันศรี
2.เด็กหญิงมนัญชยา หิมโสภ
3.เด็กหญิงธีรกานต์ แดนชัยภูมิ
4.เด็กหญิงพนิดา ลุนสืบ
5.เด็กหญิงชุติมา เหว่ย
6.เด็กหญิงชญานุศภัฒค์ ตันมิ่ง
1.นายธนพัฒน พัฒนทองชมเชย
Team
清莱市一小 《骁》
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
จังหวัดเชียงราย
1.เด็กชายดนัยวัฒน์ ธรรมปัญญา
2.เด็กหญิงสุพิชา พิมลเลิศมงคล
3.เด็กหญิงปวันรัตน์ แซ่เหลี่ยง
4.เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงค์ลังกา
5.เด็กหญิงพรรณปพร บุรมย์รัตน์
1.นางสาวโสรยา เครือเทพ
2.นาวสาวกะรัตเพชร ศิริแสน
ชมเชย

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ชื่อทีมโรงเรียนชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน)ประเภทรางวัล
Team 永结同心โรงเรียนสารวิทยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. เด็กหญิงเลอรักษ์ ปรุงประทิน
2. เด็กหญิงรมิดา มิดสันเทียะ
3. เด็กหญิงนภัสสร อ่อนขันไพร
4. เด็กหญิงธราธิป สุกใส
5. เด็กหญิงชนิภา นาไพวัน
1. นางสาวดวงพร เถอะจ๋า
2. ว่าที่ ร.ท.มหิธร ธิติปวัตน์
ชนะเลิศ
Team ศรีธรรมราชศึกษาโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. เด็กหญิงปรินทร พูลช่วย
2. เด็กหญิงเปรมมิกา ดีหมี
3. เด็กหญิงจิรภิญญา สมจิต
4. นางสาวเก็จมณี กิตติยาคม
5. นางสาววาลิมา อินนุพัฒน์
6. เด็กหญิงศศิวิมล สิริวัฒน์
1. นางสาวปานฤทัย ฝอยทอง
2. อาจารย์ 李灵均
รองชนะเลิศอันดับ 1
Team Watsongthamโรงเรียนวัดทรงธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
1. นางสาวภัทราภรณ์ เทียบจริง
2. นางสาวอลิชา พลสิมมา
3. เด็กหญิงภัณฑิลา พิมพา
4. เด็กหญิงปณิตา โอฬารวโรดม
5. เด็กหญิงชัญญา มะลิซ้อน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ เม่นคง
2. นางสาวแก้วกนกกาญจน์ เนคมานุรักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 2
Team 月圆花โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์1. เด็กหญิงปิยพร บ๊วยกิจ
2. เด็กหญิงสุวพร ทิพย์วิชัย
3. เด็กหญิงพัณณิตา เพียงเกษ
4. เด็กหญิงจิรนันท์​ อาบ​ทอง
5. เด็กหญิงขวัญจิรา คงแก้ว
1. นางสาวกาญจนา ก้านเหลือง
2. นางสาวณปภัช ทรวงโพธิ์
ชมเชย
Team清孔小仙女โรงเรียนอนุบาลเชียงของจังหวัดเชียงราย1. เด็กหญิงกอเเก้ว ลีทรัพย์รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงภาวินี ขัติยะ
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ใจทน
4. เด็กหญิงพรชนก วรรณะ
5. เด็กหญิงไพลิน แจ้งสูงเนิน
1. นางสาวมารีย์ ชัยกุลธวัชชมเชย
Team PK.Girlsโรงเรียนปล้องวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
1. เด็กหญิงชุลีพร ไชยเขต
2. เด็กหญิงปภาวี กองพรม
3. เด็กหญิงมณฑิลา บุญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอรปวีณา สีหาคม
5. เด็กชายยศวรรธน์ ผัดกันตุ้ย
1. นายธนาเทพ ธิตา
2. นางสาวชลธิชา ยอดปา
ชมเชย
Team MJK. Teamโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
1. นางสาวณัฏฐนิช ศรีหาภาค
2. เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วเมืองใจ
3. เด็กหญิงอภิชญา พรหมเสน
4. เด็กหญิงอารยา อุตะมา
5. นางสาวกรณิการ์ แสนคำ
1. นางสาวจารุวรรณ บรรลือ
2. นางปภรัต หมื่นตาบุตร
ชมเชย
Team Vachiralai Bee Schoolโรงเรียนวชิราลัยจังหวัดเชียงใหม่1. เด็กหญิงวริญญาภรณ์ ประมาณ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์ ปันทะนุ
3. นางสาวสัตตบงกช ปันเต
4. นางสาวสิริรัญญา อูปขาว
5. นางสาวชัญญานุช สุทะ
6. นางสาวสุพิชชา จิตตนาน
1. นางสาวกนกพร ชัยเรือง
2. นางสาวรัตนภรณ์ ปราบผาง
ชมเชย
Team Black Purpleโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายภูริวัฒฑ์ วารินทร์
2. เด็กหญิงปัณฑิกา กรอบมาตร์
3. เด็กหญิงอัญชิสา สุขโม้
4. เด็กหญิงปริฉัตร วงษ์ทวีกุล
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์ วงษ์ชาลี
6. เด็กหญิงวรกัญญา แสนคำ
1. นางสาวเพลินพิศ กุสาวดีชมเชย
Team EveryGBOY Gen2โรงเรียนเทศบาล จุ่งฮั่ว
จังหวัดพัทลุง
1. เด็กหญิงโสรกัญญพิชญ์ มีมุสิทธิ์
2. เด็กชายธนวินท์ สังข์ทอง
3. นายธีเดช หนูเกตุ
4. นางสาวประภาศิริ เสาวภักดิ์
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์ สงชู
6. เด็กชายสิริพล ไชยวารินทร์
1. นางสาวสุจินดา แซ่ลิ่ม
2. นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์ทองเกื้อ
ชมเชย

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ชื่อทีมโรงเรียนชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน)ประเภทรางวัล
Team 雄狮少年

โรงเรียนสิงห์สมุทร
จังหวัดชลบุรี
1. นางสาวณัฐวศา พาทอง
2. นายแทนคุณ บุญบุตตะ
3. นายชยุต ภูวพุทธโชติ
4. นายปีเตอร์ ฮอค
5. นางสาวปุญญิสา นิยมสมาน
6. นายรชต กลัดเจริญ
1. นางวันเพ็ญ อุดแก้ว
2. นางสาวเมิ่งถิง ขุย
ชนะเลิศ
Team
ChineseTNW team1

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
จังหวัดสกลนคร
1. นายชัยวัฒน์ ใจพี่
2. นายกรวิชญ์ ศรีบุญเรือง
3. นางสาวธัญพิชชา ฮันวงค์
4. นางสาวเบญญาภา ฟองอ่อน
5. นางสาวภัทรพร บลลา
1. นางสาววีนัส วงค์ศรีดา
2. นางสาววธูสิริ เถื่อนแก้ว
รองชนะเลิศอันดับ 1
Team
大鱼海棠
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. นางสาวกันธิชา เพชรสถิตย์
2. นางสาวจิรัฐิติกาล สืบสุข
3. นางสาวชญานิศ ศรีรัตนกุล
4. นางสาวชนัณชิดา เรืองเวช
5. นางสาวอันนา จันทร์กุล
6. นางสาวธัญสร ศรีสุชาติ
1. Mr. Wang Xunรองชนะเลิศอันดับ 2
Team นักรบมังกรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นางสาวณัชชา เลิศประเสริฐพันธ์
2. นางสาวอภิชญา ภูมิจันทึก
3. นางสาวภคกานต์ กลิ่นไกล
4. นางสาวเบญญา ตระกูลเชวงดิฐ
5. นางสาวลภัสรดา หิตกร
6. นางสาวอภิชญา ฤทธิกลับ
1. นางสาวลู่ ม่านผิง
2.. นางสาวหวง เยี่ยน
ชมเชย
Team มังกรทะยานฟ้าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
จังหวัดสมุทรปราการ
1. นางสาวณภาภัช เพ็งหาจิตต์
2. นางสาวรักษิณา สาระคิด
3. นางสาวสิริกร พุทธรัตน์
4. นางสาวสุรีย์พร ชมภูมาศ
1. นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล
2. Miss Li Li
ชมเชย
Team
MJK Voice actor
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
1. นายชนาธิศ สุลัยยะ
2. นางสาวกาญจนา แซ่ลี
3. นางสาวฐนัฏภัสร์สร มณีเชษฐา
4. นายธนันณัฐ กันตุ่น
5. นายรตน เวียงบรรพต
6. นางสาวฐิตา พีระกุล
1. นางสาวจารุวรรณ บรรลือ
2. นางปภรัต หมื่นตาบุตร
ชมเชย
Team มังกรทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นางสาวอภิชญา แมนผดุง
2. นางสาวพิชญธิดา โรจนศิรประภา
3. นางสาวอุไรวรรณ์ ไชยริน
4. นายวีรชัย ปาระโชติ
1. นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริชมเชย
Team อ้ายเชื่อเรื่องงูบ่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นางสาวแววดาว เตชะธัญญกุล
2. นางสาวธัญลักษณ์ สีดาสาร
3. นางสาวธีรนาฎ ผิวเกลี้ยง
4. นางสาวธนัสวรรณ บุตรดี
5. นางสาวรัตนวาลี จิระกรานนท์
1. นางสาวคณัญญา ชูชื่น
2. นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว
ชมเชย
Team
ชูก้าชูก้ารูน 3 ทีมสุดท้ายน่ะขอเป็นพวกฉันได้มั้ย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
1. นางสาวชมพูไพร หลานไทย
2. นางสาวณัฐธิดา ขาวละออ
3. นางสาวชุติกาญจน์ โพธี
4. นางสาวปวรรัตน์ ใจเพ็ง
5. นางสาววิชญาดา โนนมี
6. นางสาวณัฐพร อินแบน
1. นางสาวสุนิสา กันยาชมเชย
Team 凉茶凉茶โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จังหวัดสกลนคร
1. นางสาวอนัญชนา จันทร์โยธา
2. นางสาววรจิต เลานวดวัน
3. นางสาวพัชรพร ขอรัตน์
4. นางสาวณัฐธิดา ไตรทิพย์
5. นางสาวธัญวรัตม์ ประพัศรางคฺ์
6. นางสาวนฤภร แก้วคำแสน
1. นางสาวพัสตาภรณ์ สวรรค์พร
2. นางสาวปิยวรรณ ชโลธร
ชมเชย

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ชื่อทีมวิทยาลัยชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน)ประเภทรางวัล
Team
The mirror
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
1. นายเคือง นั่นตา
2. นางสาวภัททิยาภรณ์ เจริญคุณ
3. นางสาวธนัญญา คุณหลวง
1. นายหาญชัย เปรมภิวงค์
2. นายอดิเรก นวลศรี
ชนะเลิศ

Team
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย1. นางสาวพุทธรักษา เรืองนุ้ย
2. นางสาวรินลณี แซ่ลี
3. นางสาวอัจฉราวดี ชูพักตร์
1. นายกฤติน หิริโอ
2. นายพงศกร ประวัติดี
รองชนะเลิศอันดับ 1
Team
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นายปุรินทร์ ยางนอก
2. นายลักษณ์ขพงษ์ สังข์ทองคำ
3. นางสาวจุฑามาศ ขจัดภัย
1. นางสาวฉัตรฑริกา ยุทธิวัฒน์รองชนะเลิศอันดับ 2
Team
No name
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นายกฤตตานน ไทยถานันดร์
2. นางสาววิมพ์วิภา วิบูลย์เพ็ง
3. นางสาวณัฐณิชา ทรงรัตน์
1. นายปรมินทร์ กมลวรรณรัตน์
2. นายทศพล เกาะสมบัติ
ชมเชย
Team
เจดีย์หมื่นพุทธะ
วิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 1. นายชัชชน ชนะผล
2. นางสาวลาภิสรา พลอยแก้ว
3. นางสาวธัญญลักษณ์ มณีจินดา
1. นางสาวฉัตรฑริกา ยุทธิวัฒน์ชมเชย
Team
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีจังหวัดกรุงเทพมหานคร1. นางสาวกัญญาวีร์ เผือกผ่อง
2. นางสาวทิพย์วรรณ สุรัติชัยกุล
3. นางสาวเสาวรัตน์ บางนางเกร็ง
1. นางสาวเสาวลักษณ์ แห่สันเทียะ
2. Miss Chen Ziyu
ชมเชย
Team
บ้านของอั๊ว
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
1. นางสาวอภิชญา ผะอบสวรรค์
2. นางสาวสุภาวดี เกิดศักดิ์
3. นางสาวจรรยพร ขำคม
1. นางสาวธนพร จันโท
2. นางสาวยาใจ ธรรมพิทักษ์
ชมเชย
Team ล้ง1919วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นางสาวเนตรนภา จันทร์ดารา
2. นางสาวธิดารัตน์ สีแก้ว
3. นางสาวธิดารัตน์ บุญระมี
1. นางสาวฉัตรฑริกา ยุทธิวัฒน์ชมเชย
Team
พบโชคธรรมเจดีย์
วิทยาลัยตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ1. นางสาวอชิรษา สมสุด
2. นางสาวฐิติรัตน์ คามทิพย์
1. นางสาวฉัตรฑริกา ยุทธิวัฒน์ชมเชย
Team BCBAT加油วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นางสาววรรณษา ศิริสุข
2. นางสาวญาณัจฉรา รักษาป่า
3. นายอภิวิชญ์ แก่นยิ่ง
1. นายเทียนฉาย โพธิครูประเสริฐ
2. นางสาวรดาชา กิจเลิศโสภณ
ชมเชย

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ชื่อทีมวิทยาลัยชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน)ประเภทรางวัล
Team
CMTC AIRLINE
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
1. นายสถาพร กล้าหาญ
2. นางสาวนันธกานต์ พัฒนธัญญา
3. นางสาวแพรพลอย เทียนประภาสิทธิ์
1. นางสาวเกวลิน ธรรมอินทร์
2. นางสาวชนนิกานต์ จริตงาม
ชนะเลิศ
Team
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
1. นายก้องเกียรติ เขียวขำ
2. นางสาวพณัฐชา บวรอครโยธิน
3. นางสาวจุฑาภรณ์ อวยพร
1. นางนิตยา คณธี
2. นางสาวหฤษฎี ศรีวิลา
รองชนะเลิศอันดับ 1
Team
梦想缤纷
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
1. นางสาวศิรภัสสร อินทศร
2. นางสาวอภิญญา ช่วงสูงเนิน
นางสาวสุภาพร คำจันทร์
นายภัทรพงษ์ แสนทวีสุข
รองชนะเลิศอันดับ 2
Team
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นางสาวเสาวรินธ์ บางนางเกร็ง
2. นางสาวภัทรานิษฐ์ บัณฑิตพิบูล
3. นางสาวเสาวรัตน์ บางนางเกร็ง
1. นางสาวเสาวลักษณ์ แห่สันเทียะ
2. Miss Chen Ziyu
ชมเชย
Team
PYT FL The Powerpuff Girls
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
จังหวัดเชียงใหม่
1. นางสาวส่วยจ่า ลุงจิ่ง
2. นางสาวจันทิรา ลาวตุง
3. นางสาวหลู่ ปุ่งซุง
1. นางสาวจิราพรรณ สายสืบชมเชย
Team
PYT FL Dream (True) Together
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
จังหวัดเชียงใหม่
1. นางสาวเก็จมณี มะลิปา
2. นางสาวศศิวิมล ลุงต้า
3. นางสาวณัฐธิดา สระเสริม
1. นางสาวจิราพรรณ สายสืบ
2. นางสาวรัชนก ชูจิตร
ชมเชย

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ชื่อทีมมหาวิทยาลัยชื่อ-สกุลชื่อ-สกุล (ครูฝึกสอน)ประเภทรางวัล
Team
杉英娱乐新闻联播
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
1. นางสาวอรพิมพ์ เล็กสุวรรณกุล
2. นางสาวสิริลักษณ์ สุขบวรกุล
1. Mrs. Chen Yuanyuanชนะเลิศ
Team
进步青年播新闻
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
1. นางสาวสุดารัตน์ แซ่เกา
2. นางสาวศิริรัตน์ ต้นจำปี
1. Miss李菲菲
2. ดร.ณาตยา สิงห์สุดตีน
รองชนะเลิศอันดับ 1
Team
《都挺好》
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรุงเทพ)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นายณัฐพนธ์ หิรัญเกื้อ
2. นางสาวเบญจวรรณ จึงถาวรกิจ
1. นางสาวผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์รองชนะเลิศอันดับ 2
Team
陈甘体育快讯
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
1. นางสาวธัญชนก สว่างวงศ์ชัย
2. นางสาวกาญจนา พุทธานนท์
1. อาจารย์ He Fangชมเชย
Team梦文

มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม
1. นางสาวเกวลิน อัฐสิทธิ์โสภณ
2. นางสาวปันนา ล้อเจริญกิจ
1. ผศ.ดร. ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา
2. นายฟู่เชา หลิว
ชมเชย
Team
清莱皇家大学风采

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
1. นางสาวหฤทัย ศรีวสุทธิ์1. ดร.ณาตยา สิงห์สุดตีน
2. Miss 李菲菲
ชมเชย
Team URU 新闻部มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตริตถ์
1. นางสาวจินดามณี แซ่ตั้ง1. นางสาวหมิน เซียวชมเชย
Team
RMUTR BPC NEWS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักวรรดิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นางสาวการันตี แต้มรุ่งเรือง
2. นางสาวรัชพร นาถึง
1. ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล
2. นางสาวอนัญญา ตั๋นประเสริฐ
ชมเชย
Team芭比公组มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1. นางสาวรินรดา สกุลบุญญาธิการ
2. นายภูพิชิต ชูเมือง
1. นางนพรัตน์ ขนบธรรมกุล
2. อาจารย์ เฉิง ทง
ชมเชย
Team
Look at my team
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จังหวัดนนทบุรี
1. นางสาวคูณณัฐา หิรัญญวิภาดา
2. นางสาวนภัทร แซ่หยาง
1. ดร.นลินทิพย์ วิภาวัฒนกุลชมเชย

Facebook
Twitter

คอนเทนต์ที่คุณน่าจะสนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save