โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย “进步杯” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย “进步杯” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การขยายตัวของเศรษฐกิจ การเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่างมีผลมาจากการพัฒนากำลังคนของชาติ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ และหนึ่งในนโยบายของไทย คือ การส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนมีทักษะและความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ เพิ่มโอกาส และขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ
ในช่วงเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนมา อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนทั้งเชิงนโยบาย บุคลากร สื่ออุปกรณ์การสอน และการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและผู้เรียน จากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก สถานศึกษา องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ในทุกระดับการศึกษา รวมไปถึงต่อยอดสู่การปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง และสถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการต่อยอดพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนนานาชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันหลากหลายประเภทครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอุดมศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งนักศึกษาสัญชาติไทย ในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย “进步杯” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
 1. เพื่อส่งเสริม กระตุ้นการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด
 3. เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีในการแสดงออกถึงการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปรับประยุกต์ใช้จริง
 4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนของหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศจีน
 5. เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนและผู้เรียน
 1. ส่งเสริม กระตุ้นการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล
 2. ส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด
 3. เป็นเวทีในการแสดงออกถึงการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปรับประยุกต์ใช้จริง
 4. เกิดภาคีเครือข่ายทางการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศจีน
 5. เกิดการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนและผู้เรียน
ลำดับรายการประมาณการค่าใช้จ่าย
1การประชาสัมพันธ์30,000
2ค่าสถานที่แข่งขัน80,000
3ค่าอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียงและการถ่ายทอด80,000
4ค่าอาหาร (กรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน) 200 คน63,000
5ค่าอาหารว่าง 200 คน (เช้า-บ่าย)16,000
6เงินรางวัล90,000
7โล่รางวัล30,000
8เกียรติบัตรพร้อมกรอบ15,000
9ค่าเดินทางคณะกรรมการ36,000
10เบ็ดเตล็ด30,000
11ค่าดำเนินการ30,000
รวม500,000

หมายเหตุ การแข่งขัน 6 รายการ แบ่งเป็น ประถมศึกษา /มัธยมศึกษาต้น-ปลาย/ปวช./ปวส./อุดมศึกษา

หน่วยงานหลัก
 • โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง
 • สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • Beijing Language and Culture University Press
หน่วยงานร่วม
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
 • Nankai University
 • คณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Qujing Normal University
 • Qingdao University of Science and Technology
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Shantou University
 • Sichuan Engineering Vocational Technology College
 • Tianjin University of Finance and Economics
 • Tianjin University
 • Yunnan Normal University
 • Zhejiang University of Finance and Economics
 • Zhejiang Ocean University
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง /สถาบันเส้นทางสายไหม จิ้นปู้ ประเทศไทย
 1. รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมตลอดโครงการฯ
 2. รับผิดชอบออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ/เกียรติบัตร/โล่รางวัล
 3. รับผิดชอบเป็นหน่วยรับสมัคร ประสานงาน และตรวจสอบข้อมูลรายการแข่งขันทุกประเภท
 4. รับผิดชอบงบประมาณหลักของโครงการฯ
หน่วยงานร่วมจัด
 1. อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สถาบัน/สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 2. ร่วมวางแผนในการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันในทุกประเภทและระดับการแข่งขัน
 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่องทาง และเครือข่ายของหน่วยงานด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ
 4. สนับสนุนคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการแข่งขัน
 5. สนับสนุนเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการดำเนินการต่าง ๆ กรณีที่มีผู้เข้าแข่งมีจำนวนมาก
 6. สนับสนุนของที่ระลึก หรือ งบประมาน (ตามที่หน่วยงานท่านพิจารณาเห็นสมควร)
 1. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ ดำเนินการจัดทำโครงการฯ
 2. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ ดำเนินการสรรหาหน่วยงานความร่วมมือ
 3. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ สรุปหน่วยงานความร่วมมือจัดกิจกรรม
 4. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ นัดหมายประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
  – กำหนดประเภทการแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน
  – กำหนดวันเวลาการรับสมัครและแข่งขัน
  – กำหนดคณะกรรมการตัดสิน
 5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ฯ ร่วมกับหน่วยงานร่วมจัดฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ
 6. รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน และดำเนินการแข่งขันในรูปแบบ Online และ On-Site
 7. สรุปผลการแข่งขัน มอบรางวัล

รอบคัดเลือก สมัครและส่งผลลงาน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566
รอบตัดสิน ณ ห้องประชุมแมนดาริน AB โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ 21 พฤศจิกายน 2566

แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
 1. ประเภทประถมศึกษา : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 2. ประเภทมัธยมศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  ประเภทมัธยมศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 3. ประเภทการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 4. ประเภทการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 5. ประเภทอุดมศึกษา : ระดับอุดมศึกษา(สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในประเทศไทย)

300-500 คน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สังกัดรัฐและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแข่งขัน

ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา /มัธยมศึกษา /ปวช. /ปวส. และอุดมศึกษา ครอบคลุมทั้งสถานศึกษาในระบบการศึกษา (สังกัด สช. อปท. สพฐ. และอาชีวศึกษา) การศึกษานอกระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาตามระดับชั้นที่ลงประกวดแข่งขัน
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนภาษาจีนจากสถานศึกษาที่ตนเองสังกัด และมีสัญชาติไทย
 3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในแต่ละประเภทการแข่งขันทุกประการ
 4. สถานศึกษา/อาจารย์ต้องรับรองสถานะภาพของนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าประกวดแข่งขันโดยถือข้อมูล ปัจจุบัน ณ วันสมัครเข้าแข่งขัน
 5. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 3 ทีมสุดท้ายในแต่ละประเภทการแข่งขันจะต้องเดินทางมาแข่งขันรอบตัดสิน ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ หากผู้ผ่านการคัดเลือกท่านใด/ทีมใดไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันรอบตัดสินได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ และทางคณะกรรมการจะทำการเลื่อนอันดับผู้เข้าแข่งขัน/ทีมแข่งขันลำดับถัดไปเข้าสู่การแข่งขันรอบตัดสินแทน
รางวัลการแข่งขัน

ทุกประเภทการแข่งขันจะประกอบไปด้วย
รางวัลชนะเลิศ 1 : รางวัล เงินรางวัล + โล่รางวัล + เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : 1 รางวัล เงินรางวัล + โล่รางวัล + เกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : 1 รางวัล เงินรางวัล + โล่รางวัล + เกียรติบัตร
รางวัลชมเชย : 7 รางวัล เกียรติบัตร

หมายเหตุ : เกียรติบัตรและโล่รางวัล ลงนามโดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

ทางโรงเรียนภาษาจีน ก้าวหน้าฯ ขอมอบสิทธิพิเศษให้แก่ “ผู้เข้าร่วมประกวด” ทุกท่าน ดังนี้
(1) ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท : ได้รับส่วนลดค่าเรียนหลักสูตรภาษาจีน 30% จากราคาปกติ
(2) ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน : ได้รับส่วนลดค่าเรียนหลักสูตรภาษาจีน 20% จากราคาปกติ
*(ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ได้ส่วนลดการเรียนหลักสูตรออนไลน์และหลักสูตร On-Site)
**ทั้งนี้ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ยืนยันการรับสิทธิพิเศษตามเวลาที่กำหนด


การแข่งขันการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีน เช่น การแสดงกังฟู การแสดงรำพัด การแสดงรำไทเก็ก เป็นต้น (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)

กติกาการแข่งขัน
 1. เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 6 คน สถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม
 2. ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยมีความยาวไม่เกิน 5 – 7 นาที
 3. ผู้เข้าแข่งขันอัดวีดีโอคลิปผลงานส่ง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 โดยไม่ตัดต่อ
 4. ทีมที่เข้าสู่รอบตัดสิน 3 ทีม จะต้องเข้าร่วมแข่งขัน วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ
 5. กำหนดให้ครูควบคุมทีมในรอบชิงชนะเลิศได้ไม่เกินทีมละ 2 คน
เกณฑ์การให้คะแนน
1ทักษะการเต้น ระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง25 คะแนน
2การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของผู้แสดง25 คะแนน
3ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบท่า และรูปแบบการแสดง25 คะแนน
4เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบ10 คะแนน
5องค์ประกอบและภาพรวมการแสดง10 คะแนน
6การรักษาเวลาตามกำหนด5 คะแนน

การประกวดแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีนกลาง

กติกาการแข่งขัน
 1. เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 6 คน สถานศึกษาสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินสถานศึกษาละ 2 ผลงาน
 2. ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยมีความยาวไม่ต่ำกว่า 5 นาที และไม่เกิน 7 นาที
 3. ผู้เข้าแข่งขันอัดวีดีโอคลิปผลงานส่ง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 โดยไม่ตัดต่อ
 4. ทีมที่เข้าสู่รอบตัดสิน 3 ทีม จะต้องเข้าร่วมแข่งขัน วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ
 5. กำหนดให้ครูควบคุมทีมในรอบชิงชนะเลิศได้ไม่เกินทีมละ 2 คน
เกณฑ์การให้คะแนน
1การขับร้องมีความไพเราะ ชัดเจน20 คะแนน
2การถ่ายทอดทางอารมณ์(ทีม) และการแสดงออกเหมาะสมกับบทเพลง30 คะแนน
3การออกเสียงถูกต้อง ชัดเจน (นักร้อง)20 คะแนน
4ความพร้อมเพียง คมชัด สวยงามและสร้างสรรค์ของท่าเต้น20 คะแนน
5เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์10 คะแนน

การประกวดแข่งขันพากย์ภาพยนตร์หรือการ์ตูน (ภาษาจีน)

กติกาการแข่งขัน
 1. (รอบคัดเลือก) เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 4-6 คน สถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม
  ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานมีความยาว 7-10 นาที อัดคลิปวีดีโอการพากย์ทั้งภาพและเสียงที่ชัดเจน (ไม่ตัดต่อ) และส่งผลงานพร้อมบทพากย์ให้กับคณะกรรมการตัดสิน ผ่านช่องทางการรับสมัคร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566
 2. ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน 3 ทีม จะต้องเข้าร่วมแข่งขัน วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ
 3. กำหนดให้ครูควบคุมทีมในรอบชิงชนะเลิศได้ไม่เกินทีมละ 2 คน
เกณฑ์การให้คะแนน
1ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง10 คะแนน
2สำเนียง อักขระ และการออกเสียง30 คะแนน
3ลีลาการแสดงออกในการพากย์20 คะแนน
4ความถูกต้องของภาษา30 คะแนน
5ภาพรวมของการพากย์10 คะแนน

การแข่งขันสถาปัตยกรรมจีนในประเทศไทย (สถานที่/สิ่งก่อสร้าง/แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ)

กติกาการแข่งขัน
 1. เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สถานศึกษาสามารถส่งผลงานได้สถาบันละ 2 ผลงาน
 2. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 30cm x ยาว 30cm x สูง 30cm ไม่เกิน กว้าง 50cm x ยาว 50cm x สูง 50cm
 3. ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานโดยมีความยาวไม่เกิน 5 นาที (นำเสนอด้วยภาษาไทย)
 4. ผู้เข้าแข่งขันอัดวีดีโอคลิปนำเสนอผลงานและจัดส่งผลงานจริง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 สามารถตัดต่อได้
 5. ทีมที่เข้าสู่รอบตัดสิน 3 ทีม จะต้องเข้าร่วมแข่งขัน วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ
 6. ชิ้นงานการประกวดแข่งขันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วถือเป็นสมบัติของผู้จัดการแข่งขัน (ไม่สามารถนำกลับคืน)
 7. กำหนดให้ครูควบคุมทีมในรอบชิงชนะเลิศได้ไม่เกินทีมละ 2 คน
เกณฑ์การให้คะแนน
1ความคิดสร้างสรรค์และการสะท้อนสถาปัตยกรรม25 คะแนน
2ความสวยงาม ความสมดุล ความมั่นคงของโครงสร้าง25 คะแนน
3เทคนิครูปแบบความหน้าสนใจของการนำเสนอ25 คะแนน
4วัสดุในการจัดทำโมเดล ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม25 คะแนน

**รอบคัดเลือก อัดวีดีโอคลิปนำเสนอผลงานและจัดส่งผลงานจริง มายัง ที่อยู่ : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อ.ไห่ หยาง 337 ชั้น 3 อาคารจามจุรีสแควร์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 เบอร์โทรติดต่อ 065-121-9901


การประกวดแข่งขันนำเสนอการสาธิตนำเสนองานบริการ

กติกาการแข่งขัน
 1. การแข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีม
 2. ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์สาธิตนำเสนองานบริการโดยมีความยาว 3 – 5 นาที
 3. ผู้เข้าแข่งขันอัดวีดีโอคลิปผลงานส่ง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 สามารถตัดต่อได้
 4. ทีมที่เข้าสู่รอบตัดสิน 3 ทีม จะต้องเข้าร่วมแข่งขัน วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ
 5. กำหนดให้ครูควบคุมทีมในรอบชิงชนะเลิศได้ไม่เกินทีมละ 2 คน
เกณฑ์การให้คะแนน
1ความคิดสร้างสรรค์ของเนื้อหา15 คะแนน
2การนำเสนอมีความน่าสนใจ ลำดับเนื้อหามีความต่อเนื่อง15 คะแนน
3ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้15 คะแนน
4ความเหมาะสมของภาษาตามระดับความรู้และทักษะของผู้เข้าแข่งขัน15 คะแนน
5ความชัดเจนของน้ำเสียง สำเนียง การออกเสียง20 คะแนน
6บุคลิกภาพ ความมั่นใจ และความเป็นธรรมชาติ20 คะแนน

การประกวดแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (ภาษาจีน)

กติกาการแข่งขัน
 1. การแข่งขันประเภทเดี่ยว/คู่ สถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าประกวดได้ไม่เกินสถาบันละ 2 คน/คู่
 2. ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์นำเสนอผลงานข่าวโดยมีความยาว 5 – 7 นาที โดยมีหัวข้อข่าว ดังนี้ 1. ข่าวการเมือง 2. ข่าวการศึกษา 3.ข่าวต่างประเทศ 4. 5. ข่าวเศรษฐกิจ 6. ข่าวกีฬา 4. 5. ข่าวเศรษฐกิจ 6. ข่าวกีฬา 7. ข่าวบันเทิง 8. ข่าวอาชญากรรม 9. ข่าวภูมิภาค (สามารถเลือกหัวข้อข่าวได้)
 3. ผู้เข้าแข่งขันอัดวีดีโอคลิปผลงานส่ง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 โดยไม่ตัดต่อ
 4. ทีมที่เข้าสู่รอบตัดสิน 3 ทีม จะต้องเข้าร่วมแข่งขัน วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ
 5. กำหนดให้ครูควบคุมทีมในรอบชิงชนะเลิศได้ไม่เกินทีมละ 2 คน
เกณฑ์การให้คะแนน
1การนำเสนอมีความน่าสนใจ ลำดับเนื้อหามีความต่อเนื่อง15 คะแนน
2ความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ที่ใช้20 คะแนน
3ความเหมาะสมของภาษาตามระดับความรู้และทักษะของผู้เข้าแข่งขัน15 คะแนน
4ความชัดเจนของน้ำเสียง สำเนียง การออกเสียง25 คะแนน
5บุคลิกภาพ ความมั่นใจ และความเป็นธรรมชาติ25 คะแนน

Facebook
Twitter

คอนเทนต์ที่คุณน่าจะสนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save