สรุปผลโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย “进步杯” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประเทศไทย “进步杯” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้น 2 รอบ แบ่งเป็นรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยในทุกระดับการศึกษา สร้างเวทีและโอกาสในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีน รวมถึงสร้างความร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างกัน

การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ระดับ ดังต่อไปนี้

  1. ระดับประถมศึกษา การประกวดแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดการนำเสนอด้วยภาษาจีน
  4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวดแข่งขันโมเดลสถาปัตยกรรมจีน
  5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดแข่งขันนำเสนอ แผนธุรกิจ
  6. ระดับอุดมศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในประเทศไทย) การประกวดแข่งขันวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
  7. ระดับอุดมศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทยสัญชาติไทยในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ) การประกวดแข่งขันวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 1,500 คน

ผลการประกวดแข่งขัน

แข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รายชื่อรางวัล
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
– เด็กชายกันตภณ คิดดี
– เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชราช
– เด็กหญิงพรลภัส ช่วยทอง
– เด็กหญิงศราวดี สิงดิพงค์
– เด็กหญิงปาณิสรา รอดเเก้ว
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบัณฑิตพิทยา
– เด็กหญิงภคพร ติศักดิ์
– เด็กชายอชิตพล ใจเทศ
– เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีนรศัทส์ศิลป์
– เด็กหญิงธาราทิพย์ กันทากาศ
– เด็กหญิงนันณภัทร วงค์วิชัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนเตชะวิทย์
– เด็กหญิงเซียนน่า สิริน ทอคซ์
– เด็กหญิงชินารมย์ ธาดากาญจน์กิจ
– เด็กหญิงกานต์รพี ปานเจริญศักดิ์
– เด็กหญิงขวัญข้าว นามเกษม
– เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เหลืองรังษิยากุล
รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนผดุงราษฎร์
– เด็กหญิงภิญญามาศ ภูนุช
– เด็กหญิงข้าวทิพย์ บุตรดีสิงห์
– เด็กหญิงนภามณี ศรีทอง
– เด็กหญิงสุภัสสรา สิงห์พุฒ
– เด็กหญิงอนัญญา รอบแคว้น
รางวัลชมเชย
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
– เด็กหญิงนฤมล อาดีกาดี
– เด็กหญิงวรัชยา เขียวนิล
– เด็กหญิงญาณิศา รักษาเมือง
– เด็กหญิงนภัสสร ดีสมไพบูลย์
– เด็กหญิงกุลจิรา คำกล่อมใจ
รางวัลชมเชย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง
– เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ณ ลำปาง
– เด็กหญิงปัญพิชา เหลืองอมรศักดิ์
– เด็กหญิงปภาภัสสร์ ทองภักดี
– เด็กหญิงศุภพัสวี อาวรณ์ปัญพิชา
– เด็กหญิงพัทธนัทธ์ เป็ดทอง
รางวัลชมเชย
โรงเรียนสุขฤทัย
– เด็กหญิงบุญยาพร แสนรัตนากร
– เด็กหญิงมณีกานต์ เขมะสุข
– เด็กหญิงวริศรา ดอนสามารถ
– เด็กหญิงกุลณภัทร เงินเจริญ
– เด็กหญิงณัฐวิภา ทรัพย์ปลื้ม
รางวัลชมเชย
โรงเรียนสฤษดิเดช
– เด็กหญิงจรัญญา สุวรรณชาติ
– เด็กหญิงนิศาชล คำเนตร
– เด็กหญิงวสุนธรา แซ่เจีย
รางวัลชมเชย
โรงเรียนราชวัตรวิทยาโรงเรียนราชวัตรวิทยา
– เด็กหญิงอัมภาวี สอนดี
– เด็กหญิงศรินยา เหมือนสี
– เด็กหญิงพิมพิชชา อินยม
– เด็กหญิงพิมชนก นามวงษา
– เด็กชายกนกพิชญ์ แจ้งพลอย
รางวัลชมเชย
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)
– เด็กหญิงพรชนก ผลจันทร์
– เด็กหญิงธนาภา บุ้งทอง
– เด็กหญิงเจนจิรา น้อยประเทศ
– เด็กหญิงวรนิษฐา โพธิกุล
– เด็กหญิงกันยรัตน์ ทองคุ้ม
รางวัลชมเชย
แข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รายชื่อรางวัล
โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
– เด็กหญิงเพ่ยซวง อึ้ง
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
– เด็กหญิงรักษิณา ธนะบุญ
รองชนะเลิศอันดับ 1
Bridgeway Academy, USA
– เด็กชายอัศวงศ์รัตน์ อัสรางชัย
รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
– เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่โจว
รางวัลชมเชย
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
– เด็กชายศตวรรษ พันธุ์แสนกอ
รางวัลชมเชย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
– เด็กหญิงพิมพ์ชนก เวิง
รางวัลชมเชย
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
– เด็กหญิงจิราพัชร์ แซ่หวัง
รางวัลชมเชย
โรงเรียนชลกันยานุกูล
– เด็กหญิงจันจิรา ยังศิริพรชัย
รางวัลชมเชย
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
– นางสาวปพิชญา อำพันสุข
รางวัลชมเชย
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
– เด็กหญิงภัทรวรรณ ยศยิ่งยืนยง
รางวัลชมเชย
แข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รายชื่อรางวัล
โรงเรียนชลกันยานุกูล
– นางสาวภิญญดา บุพพัณหสมัย
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
– นายธนวิชญ์ กาญจนภิญโญยิ่ง
รองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
– นางสาวธนัชพร แซ่จัง
– นางสาวศตพร จิตตลดากร
รองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
– นางสาวพิชญา ปิยะนีรนาท
– นางสาวอรกัญญา ตันกิม
รางวัลชมเชย
โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
– นางสาวญาณิศา ไชยนอก
– นางสาวเกวลิน ลังกาวงศ์
รางวัลชมเชย
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
– นายศุภโชค แซ่แต้
– นางสาวนิสา อับดุลเลาะ
รางวัลชมเชย
โรงเรียนชลกันยานุกูล
– นางสาวนวพร มงคลธีระสกุล
– นางสาวดลพร อัครพลศานต์
รางวัลชมเชย
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
– นายธีรภัทร คีรีรักษ์
รางวัลชมเชย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
– นายเจษฎา เวิง
รางวัลชมเชย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
– นายศุภานนท์ ทาทอง
– นางสาวพัชริดา คำพี
รางวัลชมเชย
แข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รายชื่อรางวัล
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
– นายธนวิชญ์ อินก้อน
– นายดามพ์ ลุงติ๊
– นายจำนง เบญจพร
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
– นายชลภัค ชื่นโชติ
– นายอภิรักษ์ นิยมทอง
– นายชัชชัย ชัยเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
– นางสาวจิตธนา วันทาณี
– นางสาวนพวรรณ พันธุเวช
– นางสาวอรปรียา ธีรหิรัญกิจ
รองชนะเลิศอันดับ 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
– นางสาวพุทธรักษา เรืองนุ้ย
– นางสาวสาวิตรี บัวเกตุ
– นางสาวรินลณี แซ่ลี
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
– นายก๊อ บุญยะเวชชีวิน
– นายกิตติชัย เสริมจันทร์
– นายณภัทรพงษ์ อ่อนฟุ้ง
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
นายอนุสรณ์ ชอบมี
– นายธีรพงษ์ อวยเจริญ
– นางสาวนฤมล บุดดา
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
– นางสาวพิมพ์ชนก ภูมิโคกรักษ์
– นางสาวสุพัทตรา สักศิริ
– นางสาวกิตติมาภรณ์ พิขุนทด
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยบริหาร​ธุรกิจ​เเละการท่องเที่ยวกรุงเทพ
– นายรวีโรจน์​ พันธุ์​เกตุ​
– นางสาววันวินา​ ชุมอักษร
– นายเกตุชนันท์​ โงสันเทียะ
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
– นายปุรินทร์ ยางนอก
– นางสาวจุฑามาศ ขจัดภัย
– นางสาวพิยะดา วงศ์เดชงาม
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
– นางสาวนภาพร อาชัง
– นางสาวกตัญญู หลอยอ่อน
– นางสาวขวัญจิต สองสกุล
– นางสาวจ๋ามหอม ลุงหม่อง
รางวัลชมเชย
แข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รายชื่อรางวัล
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
– นางสาวยลดา เอมอ่อน
– นางสาวณิชาภัทร์ อินพละ
– นางสาวนภสวรรณ ทับภู
รางวัลชนะเลิศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
– นางสาวนภเกตน์ ภูเหลี่ยมคำ
– นางสาวจีรพร พรรษา
– นางสาววิมาดา จิตพินิจ
รองชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
– นางสาวจิราวรรณ หารรัด
– นางสาวอณิมา ขันตากลิ่น
– นายบุญชัย ดวงสา
รองชนะเลิศอันดับ 2
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
– นางสาวพลอยไพริน แจ่มสว่าง
– นางสาววริษฐาน์ พีระชัยรมย์
– นางสาวศุภลักษณ์ การรักษ์
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
– นายธวัชชัย จิตรบรรจง
– นางสาวปาณิสรา สายรายา
– นางสาวบรรณสรณ์ ลังทิพย์
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
– นางสาวธิดารัตน์ เหมโลหะ
– นางสาวปวันรัตน์ ทองแสงแก้ว
– นายพัทศล ชนีมาส
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
– นางสาวกิจพร ศรีหร่าย
– นางสาววันวิสาข์ แช่มประชา
– นางสาวปณิตา ศิริมาศ
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
– นางสาวพนิดา เฮงประสิทธิ์
– นางสาวประภาศิริ ชนะเลิศ
– นางสาวอาทิตยา ฤทัยหงษ์ษา
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
– นางสาวณัชพร บุญพูน
– นางสาวทิพย์ญาดา ฉัตรโรจน์วณิช
– นายกิตติธรา สร้อยพวง
รางวัลชมเชย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
– นายปฏิภาณ วงษ์สาตรสาย
– นางสาวปวีณ์นุช พงศ์พิทักษ์
– นางสาวศิริลักษณ์ พรายแก้ว
รางวัลชมเชย
แข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
รายชื่อรางวัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– นายณัฐสิทธิ์ แซ่ลี
– นายธนาดุล แซ่โซ้ง
– นายไพบูลย์ จะตี
รางวัลชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
– นางสาวอทิตยา แก้วชัย
– นางสาวอรพินท์ บวรรัตน์กรกุล
– นางสาวนลัทพร แซ่โจว
รองชนะเลิศอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
– นางสาวการันตี แต้มรุ่งเรือง
– นางสาวนวพร เทียนเล็ก
– นางสาวรัชพร นาถึง
รองชนะเลิศอันดับ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– นายสมชาย จะตี๋
– นายยอดเยี่ยม ยอดมณีบรรพต
– นายหยงไห แซ่ย่าง
รางวัลชมเชย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
– นายกฤษณะพงศ์ ภูมิศรี
– นายพงศธร ทองชื่น
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
– นางสาวสุภาพร หมื่นชัยณรงค์
– นางสาวอินทิรา​ แก้วสอาด
– นางสาวปิยวรรณ แก้วทอง
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
– นายพีรพัฒน์ อรุณน้อย
– นางสาวญาณิศา วงศ์ศุภเจริญ
– นางสาวพรสิริ แพทอง
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– นางสาวธมลวรรณ เกตุแทน
รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยมหิดล
– นางสาวสุพิชญา ทวีพรโชค
– นางสาวกรองแก้ว จารุรักษา
– นางสาวฐิตาภรณ์ ศักดิ์สิริสกุล
รางวัลชมเชย
มหาวิทนราธิวาสราชนครินทร์
– นางสาวนูรอาซีกีน มะตูแก
– นางสาวฮุสนา อาแว
– นางสาวนิตัสนีม นิเซ็ง
รางวัลชมเชย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save