กรอบระดับชั้นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับชั้น 6

คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา วิจัย และ ภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับ 6

ผู้สอนภาษาจีนในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 6 และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมืออาชีพ รู้จักการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายคาบ มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะทางภาษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างผู้เรียน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เอื้อ และส่งเสริมต่อการเรียนรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ได้ ใช้สื่อการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และใช้ภาษาในสภาพจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง นำความรู้เนื้อหาวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยอิงหลักทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทางภาษา และทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา มีการสอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการจัดการเรียนรู้ และสร้างความตระหนัก ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และทักษะที่ต้องการวัดและวัดผลด้วยการปฏิบัติจริงของผู้เรียน มีการคิดไตร่ตรองนำผลจากการคิดไตร่ตรองมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาบทบาทและความรู้ทางวิชาชีพของตนเอง โดยพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ด้วยการเข้าร่วมการอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาจีนหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตน วางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองได้

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ บริการการศึกษา วิจัย และ ภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับ 6 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

ก. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย

 1. ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 6 หรือ การสอบ TOCFL ระดับ B2
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 4 ปี โดยแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การสอนอย่างชัดเจน
 3. กรณีคุณวุฒิทางการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จะต้องมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 6 ปี โดยแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การสอนอย่างชัดเจน
 4. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 5. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่
  • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ

ข. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ

 1. กรณีชาวต่างชาติยกเว้นผู้ถือสัญชาติจีนหรือไต้หวัน ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 6 หรือ การสอบ TOCFL ระดับ B2
 2. กรณีผู้เข้ารับการประเมินสัญชาติจีนหรือไต้หวันจะต้องผ่านการสอบ PSC 《普通话水平测试》 ระดับ 2A หรือการสอบอื่นๆที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ PSC
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการสอนภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 4. มีประสบการณ์สอนภาษาจีนอย่างน้อย 5 ปี โดยแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การสอนอย่างชัดเจน
 5. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 6. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม อันได้แก่
  • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติของอาชีพ

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา วิจัย และ ภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับ 6 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วย ดังนี้

 • 1015 ใช้ภาษาจีนสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ ทั้งในและนอกสาขาที่เชี่ยวชาญ
 • 2015 วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 6
 • 3015 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 6
 • 4015 พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 6

1015 ใช้ภาษาจีนสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ ทั้งในและนอกสาขาที่เชี่ยวชาญ

 1. ประเมินจากการทดสอบความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《 国际汉语能力标准》ระดับ 6 โดยต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 6 หรือ TOCFL ระดับ B2

2015 วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 6

 1. ประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้

3015 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 6

 1. สังเกตจากการจัดการเรียนรู้
 2. ประเมินจากเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 3. ประเมินจากบันทึกการคิดไตร่ตรองด้านการจัดการเรียนรู้
 4. ประเมินจากสื่อการเรียนการสอน
 5. สัมภาษณ์

4015 พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 6

 1. ประเมินจากแฟ้มพัฒนางาน
 2. สัมภาษณ์

การประเมินรับรองสมรรถนะบุคคล มาตรฐานอาชีพผู้สอนภาษาจีน ประเมินรับรองโดยใคร??

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่สอบ
เจ้าหน้าที่สอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 6
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีน และมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการสอนภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีน และมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนอย่างน้อย 8 ปี
 • หรือมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนหรือด้านภาษาจีน
 • หรือครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

หมายเหตุ

 1. ต้องแสดงหลักฐานความสามารถ / ผลงานวิชาการ งานวิจัย / ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องเข้ารับการอบรม พร้อมทั้งผ่านการทดสอบจากการอบรมดังกล่าว
 3. ผ่านการอบรม และสอบประเมินขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่สอบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save