กรอบระดับชั้นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับชั้น 5

คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา วิจัย และ ภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับ 5

ผู้สอนภาษาจีนในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language《国际汉语能力标准》โดยต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและหลักสูตร สามารถกำหนดเนื้อหาการเรียน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับผู้เรียนและมีการเชื่อมโยงกัน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะ ทางภาษา มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง มีการใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สอดแทรกวัฒนธรรมทางภาษาหรือประเพณีในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถวัด และประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีการคิดไตร่ตรองเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ เกี่ยวกับวิชาชีพผู้สอนภาษาจีน และความสามารถด้านภาษาจีน แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และวางแผนพัฒนาตนเองต่อไป

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ บริการการศึกษา วิจัย และ ภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

ก. ผู้เข้ารับการประเมินชาวไทย

 1. ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 5 หรือ การสอบ TOCFL ระดับ B1
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือผ่านการปฏิบัติการสอนจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน โดยแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การสอนอย่างชัดเจน
 3. กรณีคุณวุฒิทางการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนไม่ต่ำกว่า 4 ปี โดยแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การสอนอย่างชัดเจน
 4. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 5. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่
  • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติของอาชีพ

ข. ผู้เข้ารับการประเมินชาวต่างชาติ

 1. กรณีชาวต่างชาติยกเว้นผู้ถือสัญชาติจีนหรือไต้หวัน ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK ที่ระดับ 5 หรือ การสอบ TOCFL ระดับ B1
 2. กรณีผู้เข้ารับการประเมินสัญชาติจีนหรือไต้หวันจะต้องผ่านการสอบ PSC 《普通话水平测试》ที่ระดับ 2 A หรือ การสอบอื่นๆที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ PSC
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการสอนภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 4. มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนอย่างน้อย 4 ปี โดยแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การสอนอย่างชัดเจน
 5. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 6. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม อันได้แก่
  • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  • เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติของอาชีพ

ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา วิจัย และ ภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ระดับ 5 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วย ดังนี้

 • 1014 ใช้ภาษาจีนสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 • 2014 วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 5
 • 3014 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 5
 • 4014 พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 5

1014 ใช้ภาษาจีนสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 1. ประเมินจากการทดสอบความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Language 《 国际汉语能力标准》 ระดับ 5 โดยต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถภาษาจีน HSK ระดับ 5 หรือ TOCFL ระดับ B1

2014 วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ระดับ 5

 1. ประเมินจากแผนการจัดการเรียนรู้

3014 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระดับ 5

 1. สังเกตจากการจัดการเรียนรู้
 2. ประเมินจากเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 3. ประเมินจากบันทึกการคิดไตร่ตรองด้านการจัดการเรียนรู้
 4. ประเมินจากสื่อการเรียนการสอน
 5. สัมภาษณ์

4014 พัฒนาตนเองในวิชาชีพระดับ 5

 1. ประเมินจากแฟ้มพัฒนางาน
 2. สัมภาษณ์

การประเมินรับรองสมรรถนะบุคคล มาตรฐานอาชีพผู้สอนภาษาจีน ประเมินรับรองโดยใคร??

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่สอบ
เจ้าหน้าที่สอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้สอนภาษาจีน ระดับ 5
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนหรือด้านวัฒนธรรมจีน และมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการสอนภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีน และมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนอย่างน้อย 6 ปี
 • หรือ มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นรองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ในด้านการเรียนการสอนภาษาจีนหรือด้านภาษาจีน
 • หรือครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

หมายเหตุ

 1. ต้องแสดงหลักฐานความสามารถ / ผลงานวิชาการ งานวิจัย / ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องเข้ารับการอบรม พร้อมทั้งผ่านการทดสอบจากการอบรมดังกล่าว
 3. ผ่านการอบรม และสอบประเมินขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่สอบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save